1. Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.somprevencio.cat implica tenir-ne la condició d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS del web www.somprevencio.cat, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:
1. Nom: SOM PREVENCIÓ SL.
2. Nom Comercial: SOM PREVENCIÓ
3. Domicili: c. Mossèn i Serapi Farré, 39 baixos – 08242 Manresa (Barcelona)
4. Adreça de correu electrònic: info@somprevencio.cat
5. Telèfon: 938 72 45 32
6. CIF: B-63256739
7. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona

3. Objecte

A través del web www.somprevencio.cat, SOM PREVENCIÓ SL, en endavant el TITULAR, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i a la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés al web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estigui subjecte al pagament d’un preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.
Per fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.somprevencio.cat, i a abstenir-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites o que contravinguin els interessos de tercers, que siguin contraris als drets humans o que provoquin danys en els sistemes del lloc o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, malgrat que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi al lloc web o l’utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, i podrà canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc www.somprevencio.cat són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a la utilització correcta del lloc web.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.

En virtut del disposat en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.somprevencio.cat

6. Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar els nostres serveis i comunicar-nos amb l’usuari. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte o si l’usuari sol·licita informació de productes no comercialitzats per Som prevenció.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça info@somprevencio.cat indicant la referencia RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:
6.1. Responsable del tractament.
Identitat: SOM PREVENCIO SL – CIF B-63256739
Adreça: C/ Mossèn Serapi, 39-41 – Manresa 08242
Telèfon: 938 72 45 32

Correu: info@somprevencio.cat

6.2. Delegat de Protecció de Dades.
El Delegat de Protecció de Dades és la persona que s’encarrega de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a SOM PREVENCIÓ SL i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. S’hi pot contactar enviant un correu electrònic a info@somprevencio.cat

6.3. Finalitat del tractament de les dades.
Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de SOM PREVENCIÓ SL seran utilitzades per poder contactar amb els clients, oferir-los serveis, publicitat i prospecció comercial.
En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat, especialment per a l’enviament de publicitat, si així s’ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers, a menys que s’hagi sol·licitat informació de productes no comercialitzats per Som Prevenció.
Les dades personals que ens hagueu proporcionat es conservaran per un període de 10 anys (o pel període que determini la normativa específica en la matèria), o bé fins que l’interessat
expressament en sol·liciti la seva supressió.

6.4. Legitimació del tractament de dades.
La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs SOM PREVENCIÓ SL sol·licita expressament el consentiment dels interessats per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

6.5. Destinataris de les dades.
No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document a tercers, amb finalitats diferents a les exposades més amunt. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal, del compliment de l’objecte d’un contracte o si es sol·licita informació de productes no comercialitzats per Som Prevenció.

6.6. Exercici dels drets propis.
Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a info@somprevencio.cat, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de SOM PREVENCIÓ SL, al C/ Mossèn Serapi, 39-41, 08242 Manresa.

7. Xarxes socials

En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.
El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços

En cas que a www.somprevencio.cat es disposés d’enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Aquestes condicions romandran en vigor de forma indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicada al lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, i se sotmetran a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.