Som Prevenció SL és una entitat acreditada com a Servei de Prevenció aliè (SP‐083-B) que ofereix solucions globals en matèria de seguretat i salut laboral, en totes les especialitats: 

Seguretat
en el treball

Comptem amb un equip pluridisciplinari amb la qualificació exigida per la llei i amb amplis coneixements tècnics. Això ens permet oferir una atenció personalitzada amb la finalitat d’adoptar les solucions òptimes per a cada empresa o centre de treball. 

SEGURETAT EN EL TREBALL

Dissenyem tècniques i procediments per eliminar o disminuir els accidents de treball i les malalties professionals.

Avaluem els riscos, valorant les condicions de treball i el nivell de risc que aquestes poden representar, i proposem mesures correctores en el que seria la planificació de l’activitat preventiva.

Realitzem estudis d’adequació al RD 1215/97 dels equips de treball amb les màquines incloses, i indiquem els punts conformes i no conformes. Un cop la màquina ha estat adequada, els nostres tècnics valoren de nou la situació i redacten, si escau, l’informe de conformitat al procés d’adequació. Revisem, d’acord amb l’empresa, els procediments de treball i portem a terme sessions informatives als treballadors implicats, amb la finalitat de comunicar els canvis que ha patit la màquina. Totes les accions queden documentades i certificades.

Som Prevenció SL, seguint els passos indicats en la Directiva de seguretat en màquines 2006/42/CE, col·labora amb l’empresa projectista o constructora en la redacció de l’avaluació de riscos i del manual de la màquina, i l’ajuda a confeccionar l’expedient tècnic que ha d’obrir pas a la redacció del certificat de conformitat i al marcatge CE.

Pràcticament en totes les obres i instal·lacions industrials de construcció és necessària la realització de les tasques de coordinació de seguretat i salut segons el RD 1627/1997. Perquè la coordinació de seguretat sigui efectiva, cal seguir a peu d’obra els aspectes tècnics i legals de la prevenció que han estat acordats en els estudis i plans de seguretat i salut en obra, portar un control documental exhaustiu de l’obra i tenir coneixement de la tècnica constructiva. En aquest sentit, l’equip tècnic de Som Prevenció SL està acreditat per dur a terme les tasques de coordinació de seguretat en obres. En els darrers temps hem coordinat la seguretat en la construcció d’uns 500.000m2 de naus i instal·lacions industrials.

Segons el RD 1627/97, en una obra o instal·lació, cada empresa contractista ha d’elaborar el seu pla de seguretat i salut, segons les directrius de l’estudi de seguretat, per deixar constància de quines mesures tècniques i organitzatives s’aplicaran i, d’aquesta manera, poder realitzar els treballs amb les condicions de seguretat necessàries. Aplicant l’experiència adquirida en obra i instal·lacions, Som Prevenció SL es reunirà amb el promotor per redactar l’estudi de seguretat o amb l’empresa contractista, en el cas del pla de seguretat i salut.

L’excel·lència de la prevenció de riscos no es redueix al compliment d’un conjunt d’obligacions que estan especificades a la legislació en matèria de seguretat i salut laboral, sinó que a més és necessari crear el sistema adequat per fer possible tal compliment. Amb l’equip tècnic de Som Prevenció SL podeu comptar amb l’assessorament i suport tècnic per la implantació de sistemes de gestió, ja que té experiència en empreses de diverses activitats industrials i serveis.

L’experiència en prevenció ens permet realitzar vídeos vinculats a la prevenció de riscos, enregistrats específicament a la pròpia empresa. Aquestes produccions poden anar enfocades a complementar la formació inicial dels nous operaris i operàries que s’hagin incorporat a l’empresa o que hagin canviat de lloc de treball, a informar dels riscos i mesures preventives a treballadors externs o a reforçar la formació dels integrants d’un pla d’emergència.

Som Prevenció SL disposa d’un equip humà acreditat per Protecció Civil de Catalunya per redactar plans d’autoprotecció d’àmbit local i català, segons el Decret 30/2015, així com assessorar en la seva implantació i realitzar simulacres.

Davant de l’amplitud normativa vinculada a la prevenció de riscos laborals i seguretat industrial, Som Prevenció SL ofereix a les empreses el seu assessorament, en aquests aspectes.

Redacció de documents de protecció contra explosions segons reglament ATEX RD 681/2003, indicació de mesures preventives. Accions formatives per treballs en zones ATEX tant per a treballadors afectats com per a personal de manteniment.

Som Prevenció SL disposa d’un equip humà amb coneixements per satisfer qualsevol tipus de formació (zones Atex, extinció d’incendis, risc elèctric, gestió de l’ordre i la neteja, adequació de màquines, carretons elevadors, ponts grua, etc.). Som Prevenció SL està homologada per la Fundació Laboral de la Construcció per poder impartir qualsevol curs del Conveni de la construcció, metall, fusteria i vidre.

Més informació

Es realitza la implantació de les mesures preventives i de protecció necessàries per a treballadors especialment sensibles, com poden ser gestants o menors d’edat.

Realització de la investigació i anàlisi dels accidents i propostes de mesures preventives. Suport immediat a l’empresa en cas d’accident.

Implantació i seguiment del pla de prevenció de l’empresa.

Seguiment del pla d’acció i la planificació de les activitats preventives.

Suport tècnic en l’elaboració d’instruccions i procediments de treball, tant pel lloc de treball com per complementar els manuals de les màquines.

HIGIENE INDUSTRIAL

Estudi físic, químic i biològic de l’entorn per prevenir el desenvolupament de malalties professionals.

Realització d’avaluacions de diferents contaminats (físics, químics i/o biològics) que puguin ser presents en el lloc de treball i proposta de mesures preventives derivades de l’avaluació.

Assessorament sobre els nivells sonors i potència acústica de les màquines.
Assessorament en sistemes d’insonorització.

Assessorament en ventilació localitzada i general.
Valoració, eficàcia i sistemes d’extracció.

Assessorament en sistemes d’il·luminació industrial.
Confecció de mapes d’il·luminació.

Formació especifica en soroll, ventilació industrial, proteccions col·lectives i individuals, manipulació de productes químics, etc.

Més informació

Assessorament en la utilització dels equips de protecció col·lectiva o individual apropiats al risc al qual s’està exposat.

Realització de mesures ambientals i personals de contaminats químics i biològics, segons les normatives.

ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA

Adaptem a cada treballador el lloc i els mitjans de treball. Minimitzem els riscos per a la salut i potenciem el benestar laboral.

Realització d’avaluació de riscos ergonòmics mitjançant els mètodes NIOSH, REBA, ERGOPAR, OCRA, etc. i proposta de mesures preventives derivades de l’avaluació.

Assessorament en màquines, eines i utillatges ergonòmics.
Assessorament sobre l’entorn de treball.

Formació teòrica i pràctica en manipulació manual de càrregues, higiene postural, utiització de pantalles de visualització de dades, ergonomia ambiental, etc.

Formació teòrica i pràctica en tècniques de gestió del temps, intel·ligència emocional, treball en equip, igualtat de gènere, mètodes de prevenció de l’estrès, etc.

Més informació

Assessorament en ventilació localitzada i general.
Valoració, eficàcia i sistemes d’extracció.

Es realitza el disseny dels llocs de treball tenint en compte els factors ergonòmics.

Valoració dels treballadors especialment sensibles: gestants, menors d’edat, personal d’ETT, discapacitats, etc.

Realització d’avaluació de riscos psicocials mitjançant els mètodes ISTAS, PSQCAT21 i INSHT i proposta de mesures preventives derivades de l’avaluació.

Realització d’estudis per determinar diferents factors psicosocials que puguin afectar l’empresa.

Formació teòrica i pràctica en tècniques de gestió del temps, intel·ligència emocional, treball en equip, igualtat de gènere, mètodes de prevenció de l’estrès, etc.

Més informació

MEDICINA DEL TREBALL

Identifiquem i prevenim els riscos i problemes de salut de l’activitat laboral.

Revisions mèdiques específiques segons els protocols de riscos laborals.
Analítiques específiques segons l’exposició higiènica laboral.

Resolució de consultes vinculades a la salut laboral en general.

Confeccionem els protocols mèdics laborals segons l’activitat desenvolupada mitjançant la valoració de l’avaluació de riscos, visita de l’empresa, enquestes de vigilància de salut laboral…

Som Prevenció SL disposa d’un equip humà amb coneixements per satisfer qualsevol tipus de formació en primers auxilis. L’equip humà de Som Prevenció SL està homologat per la realitzar les formacions de SVB + DEA.

Realització d’estudis epidemiològics.

Realització de campanyes de promoció de la salut:

  • Alcoholisme
  • Vacunacions
  • Riscos cardiovasculars
  • Què és la vigilància de la salut laboral