Màster en Prevenció de Riscos Laborals

El Màster habilita professionalment per actuar com a Tècnic de Nivell Superior de Prevenció de Riscos Laborals, segons estableix l’annex VI del RD 39/97, en les especialitats de Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada.
Crèdits:
60ECTS

Modalitat:
En líniaSemipresencial

Idioma:
Català
Títol:
Preu:

2.450 

Descripció

Destinataris

El programa de màster es dirigeix a: titulats universitaris que vulguin adquirir coneixements en l’àmbit de la salut laboral i/o tinguin la intenció d’actuar com a tècnics de prevenció de riscos laborals.

Sortides professionals

El Pla d’estudis està dissenyat seguint el programa formatiu que figura en l’Annex VI del Reial Decret 39/1997, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 337/2010.

Així, els titulats podran exercir funcions preventives de nivell superior en les especialitats de: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

Basant-se en les funcions recollides en l’art. 37 del RD 39/97, el titulat de grau superior pot:

 • Accedir a un lloc de treball com a tècnic en un servei de prevenció de riscos laborals aliè.
 • Planificar l’activitat preventiva de l’empresa.
 • Assessorar empreses en el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals.
 • Desenvolupar avaluacions de risc en cada especialitat.
 • Informar impartir formació en prevenció de riscos laborals.

Estructura i continguts

L’alumne haurà de cursar 12 assignatures troncals (54 ECTS) i 1 assignatura optativa (6 ECTS), a escollir entre el llistat ofert pel programa de màster.

Crèdits troncals (54 ECTS):

 • Fonaments de les Tècniques de millora de les condicions de treball (2 ECTS)
 • Àmbit Jurídic de la Prevenció (4 ECTS)
 • Seguretat en el Treball (5 ECTS)
 • Higiene Industrial (5 ECTS)
 • Ergonomia i Psicosociologia aplicada (5 ECTS)
 • Medicina del Treball (2 ECTS)
 • Formació, Comunicació, Negociació i Tècniques afins (4 ECTS)
 • Gestió de la Prevenció (3 ECTS)
 • Especialitat Seguretat en el Treball (6 ECTS)
 • Especialitat Higiene Industrial (6 ECTS)
 • Especialitat Ergonomia i Psicosociologia aplicada (6 ECTS)
 • Treball de Fi de Màster (6 ECTS)


Crèdits optatius (6 ECTS):

 • Pràctiques en empreses en Prevenció de Riscos Laborals (6 ECTS)
 • Implantació d’Estàndards vinculats a la prevenció de riscos: ISO, Normes UNE i altres certificats sectorials (6 ECTS)
 • Anàlisi de casos pràctics i jurisprudència en prevenció de riscos laborals (6 ECTS)

Metodologia

T’oferim un programa formatiu flexible, adaptat a les teves necessitats i disponibilitat.

CAMPUS ONLINE

El Màster es desenvolupa a través d’un Campus Online on disposes de múltiples recursos per optimitzar el teu procés d’aprenentatge: varietat de continguts i formats, activitats interactives, eines de col·laboració, espais de debat…

ACOMPANYAMENT I COL·LABORACIÓ

Comptes amb el recolzament permanent de tutors i professors experts.  L’intercanvi de coneixements i la col·laboració amb la resta de participants del curs és un altre element clau de la formació.

ENFOCAMENT PROFESSIONALITZADOR

Et plantegem exercicis pràctics que simulen les situacions que hauràs de gestionar en la teva activitat professional. Per a la resolució d’aquestes activitats, el curs aporta continguts especialitzats i múltiples fonts d’informació, a més de l’orientació i ajut permanent dels docents.
Periòdicament organitzem jornades presencials d’assistència voluntària: conferències, visites a instal·lacions, sessions de networking…

Titulació

Títol propi expedit per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Poden accedir al màster els titulats universitaris procedents de tots els àmbits. No obstant això els més adequats són els relacionats amb l’organització d’empresa i els recursos humans.

És un màster propi, ja que tal com s’estableix en l’Annex  VI del RD 39/1197, i amb l’article 1.19 del RD  337/2010, l’apartat 2 de l’article 37 queda redactat en els següents termes: “per desenvolupar les funcions relacionades amb l’apartat anterior serà precís comptar amb una titulació universitària oficial i estar en possessió d’una formació mínima acreditada per una Universitat amb el contingut que s’especifica en el programa a que es refereix l’annex VI, que tindrà una durada no inferior a sis-centes hores i una distribució horària adequada a cada projecte formatiu, respectant l’establert en el citat annex”.