Coordinador de seguretat i salut en obres de construcció

L’objectiu principal és formar especialistes que puguin desenvolupar les funcions de coordinadors en matèria de seguretat i salut previstes en el RD 1627/97, d’acord al contingut formatiu aprovat en la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i recomanat per l’Institut de seguretat i Higiene en el Treball i el Ministeri de Treball i Afers Socials. Adaptat a l’edició de 2012.
Durada:
200h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
Castellano
Preu:

480 

Descripció

Destinataris

Enginyers dedicats a la construcció, Arquitectes, Arquitectes tècnics, Promotors del sector immobiliari, Empreses constructores, Tècnics de Prevenció de Riscos, Responsables de seguretat i salut, Treballadors autònoms.

Estructura i continguts

Mòdulo A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Marc normatiu.

Mòdulo B. El coordinador en matèria de seguretat i salut.

Mòdulo C. Àmbit jurídic de la prevenció de riscos laborals. marc Normatiu.

Mòdulo D. Gestió de la prevenció de riscos laborals.

Mòdulo ETècniques de comunicació. motivació i negociació.

Mòdulo F. Anàlisi de les condicions d’implantació en les obres de construcció.

Mòdulo GEquips de treball. Proteccions col·lectives. Equips de protecció individual.

Mòdulo HCondicions de seguretat en les obres d’edificació.

Mòdulo ICondicions de seguretat en les obres civils.

Mòdulo KPart pràctica. Simulació situacions possibles.

Tutories

A cada alumne se li assigna un tutor específic que s’encarrega de fer un seguiment personalitzat de l’aprenentatge.

Sistema d’avaluació

Per poder passar d’una unitat didàctica a una altra, s’ha de superar un test d’avaluació amb un mínim del 70% de respostes correctes. Durant el curs, també es realitzen casos pràctics que són corregits pel tutor corresponent.

Per obtenir el títol de Coordinador de seguretat i salut, s’han de superar tots els tests d’avaluació del curs i els casos pràctics corresponents, a més de la memòria de la part pràctica.

Titulació

El Curs proporciona una titulació vàlida a tot Espanya per actuar com a Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, descriu la figura i les funcions del coordinador de seguretat i salut. La guia tècnica de l’INSHT per a l’avaluació i prevenció de riscos relatius a les obres de construcció estableix en el seu annex B el temari mínim que han de realitzar els coordinadors de seguretat.

Funcions i sortides professionals

Las funciones del coordinador de seguridad y salud son las siguientes:

  1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat
  2. Coordinar les activitats de l’obra
  3. Aprovar el pla de seguretat i salut
  4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  5. Coordinar les accions i els funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
  6. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.