Etiquetatge

L’etiqueta i l’envàs d’un producte són els components de presentació  d’un aliment per tant el màrqueting és un element important a l’hora de vendre i fer publicitat dels productes alimentaris perquè arribin a consumidor final. Tot i així cal tenir present que hi ha una normativa estricta en relació a l’etiquetatge que cal complir i que en cap cas, la seva omissió o informació pot induir a engany al consumidor.

La normativa general

El 13 de desembre de 2014 l’actual Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris serà substituït pel Reglament 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. Aquest Reglament proposa perseguir un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors i garantir el seu dret a la informació. Si bé el nou Reglament considera pràcticament tots els punts establerts a l’actual normativa, incorpora novetats en relació a determinats aliments i l’obligació de considerar els valors nutricionals, en la majoria de productes. Aquesta norma és d’aplicació tant per a l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats al consumidor final com a productes que es destinen a restaurants, hospitals i altres col·lectivitats.

La normativa sectorial

A més de la normativa de caràcter general i que han de complir totes les empreses alimentàries, no s’ha d’oblidar la normativa de caràcter sectorial i que afecta determinats productes els quals presenten particularitats en la denominació del producte, determinades categories (extra, primera), o bé mencions relacionades amb el percentatge  de cacau, a més d’altres mencions com serien les declaracions nutricionals, productes ultracongelats, ecològics, denominació d’origen entre altres particularitats.

Per tant, per assegurar un correcte etiquetatge cal estudiar cas per cas per tal de complir amb la normativa.

Assessorament de SOM PREVENCIÓ

Som Prevenció disposa de tècnics que es dediquen exclusivament a l’assessorament en etiquetatge en relació a la normativa horitzontal i vertical, estudien cas per cas els productes i les particularitats de cada un i vetllen per d’oferir el millor servei el qual s’acaba de complementar amb l’elaboració dels informes pertinents en base a la normativa legal.