Actualment esteu veient És obligatòria la revisió mèdica d’un treballador?

És obligatòria la revisió mèdica d’un treballador?

Un tema que sempre ha generat debat, especialment entre empresaris i sindicats, és si existeix o no l’obligació legal d’oferir un reconeixement mèdic als treballadors d’una empresa.

Segons l’article 22 sobre “Vigilància de la Salut” de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals  llegim que “l’empresari ha de garantir als treballadors un servei de vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents a la feina” ,per la qual cosa es deriva l’afirmació que sí, l’empresari sí que té obligació d’oferir-lo en tots els casos.

La llei, però, especifica que “Aquesta vigilància només es pot dur a terme quan el treballador presti el seu consentiment. D’aquest caràcter voluntari només se n’exceptuen, amb l’informe previ dels representants dels treballadors, els supòsits en què la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per a aquest, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat.”

A més a més, s’ha d’optar per fer els reconeixements o les proves que causin les mínimes molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc.

A partir d’aquí arribem a una altra pregunta: pot un treballador negar-se a passar una revisió mèdica de l’empresa?

En aquest sentit, la llei no és tan clara i fins i tot s’han portat algun casos davant del Tribunal Suprem.
En primer lloc, la llei estableix que la vigilància de l’estat de salut només es podrà dur a terme quan el treballador presti el seu consentiment. Per tant, és de caràcter voluntari i no obligatori. No obstant això, hi ha algunes excepcions:

  1. Els casos en què el reconeixement sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels empleats.
  2. Els casos en què calgui verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per als companys o per a altres persones relacionades amb l’empresa.
  3. Els casos en què estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat.

Per tan, des de Som Prevenció, entenem que quan una persona comença a treballar a una empresa ha de fer la revisió mèdica obligatòriament just a l’inici del contracte, però NO abans de firmar-lo ni massa tard. Aquesta revisió és necessària perquè l’empresari ha de saber si la persona és apta o no per fer la feina que ha de fer. En cas que no sigui apte i que la feina pugui suposar un risc per a la mateixa persona o el seu entorn, no podrà desenvolupar correctament les seves tasques i l’empresari, que ja li haurà fet el contracte, li haurà d’adaptar el lloc de treball.

Durant els anys subseqüents, i tenint en compte les excepcions esmentades anteriorment, la persona treballadora sí que podrà renunciar a la revisió mèdica.

Aquest article té 1 comentari

  1. Axel

    Si

Deixa un comentari