Actualment esteu veient Què és el sistema de marcatge CE?

Què és el sistema de marcatge CE?

La marca CE és l’acrònim de Conformité Européenne, és a dir la conformitat europea en francès. Es tracta d’una marca que molts produtes han de dur obligatòriament per tal de poder ser comercialitzats a la Unió Europea (UE) i que demostra que el fabricant ha evaluat el producte i que es considera que aquest compleix amb els requisits de seguretat, sanitat i protecció del medi ambient exigits per la UE.

El marcatge CE no és obligatori per a tos els productes comercialitzats a la UE sinó per determinats productes en concret. I, en conseqüència, estpa prohibit colocar el marcatge CE a productes pels quals no existeixin especificacions de la UE o que no requereixin aquesta marca.

Com aconseguir el marcarge CE?

El fabricant és lúnic responsable de declarar la conformitat del producte amb tots els requisits per tal de vendre el seu producte a la UE. No és necessària una llicència per col·locar el marcatge CE al producte, però abans de fer-ho s’ha de:

  •      garantir la conformitat del producte amb tots els requisits pertinents a escala de la UE
  •      determinar si el mateix fabricant pot avaluar el producte o ha de recórrer a un organisme notificat
  •      preparar un expedient tècnic que documenti la conformitat del producte: informeu-vos sobre la documentació tècnica
  •      redactar i signar una declaració UE de conformitat.

Un cop el producte porti el marcatge CE, si l’autoritat nacional competent ho sol·licita, s’ha de facilitar tota la informació i documentació justificativa sobre el marcatge CE.

És necessari realitzar una avaluació independent?

S’ha de comprovar si és necessari que el producte sigui sotmès a assaig per un organisme notificat. Es pot trobar aquesta informació a la legislació aplicable al producte en qüestió. Podeu consultar les normes aplicables a cada categoría de procutes a la web de la UE.

En el cas d’haver de recórrer a un organisme notificat, el marcatge CE ha d’anar acompanyat del número d’identificació de l’organisme notificat. El marcatge CE i el número d’identificació es poden col·locar per separat, sempre que estiguin clarament vinculats entre si.

Per cercar un organisme notificat que pugui certificar el producte es pot utilitzar la base de dades Nando.

En aquells casos en què no sigui necessari que un organisme independent verifiqui el producte, és competència de l’empresa comprovar que compleix els requisits tècnics pertinents. Això inclou l’estimació i la documentació dels possibles riscos derivats de l’ús del producte.

S’han de pagar taxes?
Si el fabricant del producte porta a terme lavaluació de la seva conformitat, no haurà de pagar cap taxa. No obstant això, si s’opta per recórrer als serveis d’un organisme notificat o si les especificacions de la UE aplicables al producte requereixen l’avaluació independent d’un organisme notificat, serà necessari pagar a l’organisme notificat pel servei prestat. El cost dependrà del procediment de certificació que s’apliqui al producte, la complexitat del producte, etc.

Com es col·loca el marcatge CE?
El marcatge CE s’ha de fixar de manera que resulti visible, llegible i indeleble.

En el marcatge CE, que consisteix en les inicials “CE”, les dues lletres han de tenir la mateixa altura, que no pot ser inferior a 5 mm (llevat que s’especifiqui el contrari en els requisits del producte en qüestió).

Si es vol reduir o ampliar el marcatge CE al  producte, s’ha de respectar les proporcions de les dues lletres. Sempre que les inicials siguin visibles, el marcatge CE pot adoptar diferents formes (per exemple, color, ser massís o buit)

Si el marcatge CE no es pot col·locar al mateix producte, es pot fixar en l’embalatge —si el producte va embalat— o en qualsevol document que acompanyi el producte. Si el producte està subjecte a diverses directives o reglaments de la UE que exigeixin la col·locació del marcatge CE, els documents que acompanyin el producte han d’indicar que aquest s’ajusta a totes les directives i els reglaments de la UE aplicables.

Podeu descarregar els fitxers d’imatge del marcatge CE al portal de la DG GROW.


Aquest article té 2 comentaris

Deixa un comentari