Actualment esteu veient Com garantir la seguretat en màquines auto fabricades?

Com garantir la seguretat en màquines auto fabricades?

Abans de vendre un producte a l’Espai Econòmic Europeu (EEU), primer cal assegurar-se de complir la normativa que li correspongui. Hi ha una gran quantitat de productes de consum o industrials que han de complir amb reglaments europeus que impliquen que el producte ha de portar el “Marcat CE”. Els productes que ho han de complir són tant aquells fabricats i venuts a l’EEU, com els importats de països tercers, independentment de si aquests han sigut recondicionats o de segona mà.

Quines són les obligacions respecte a les condicions de seguretat per màquines auto fabricades?

La Directiva 2006/42/CE (trasposta a la legislació espanyola amb el Real Decret 1644/2008) exigeix ​​que totes les màquines que es comercialitzin i es posin en servei a la Unió Europea compleixin uns requisits essencials de salut i seguretat. D’aquesta manera, qualsevol fabricant (fins i tot les màquines auto fabricades) ha d’assegurar el compliment dels següents apartats:

 1. L’elaboració d’un “Expedient Tècnic” de la màquina (amb plànols mecànics, esquemes elèctrics, esquemes pneumàtic, resultats de possibles assajos, etc.). L’expedient pot ser en suport paper o digital.
  • En aquest “Expedient Tècnic” s’ha de documentar el compliment dels Requisits Essencials de Seguretat i Salut exigibles a la màquina en qüestió, i que estan recollits en l’Annex I de la Directiva.
 2. L’elaboració i documentació d’una Avaluació de Riscos de la màquina on el fabricant ha de tenir en compte tots els requisits de seguretat i de salut de la Directiva europea que siguin aplicables. Això vol dir que la màquina en qüestió haurà de ser dissenyada i fabricada tenint en compte els resultats de l’avaluació de riscos.A través del procés d’avaluació i reducció de riscos, el fabricant o el seu representant autoritzat haurà de complir els següents punts:
  • Determinar els límits de la màquina, fet que inclou l’ús previst i el mal ús raonablement previsible.
  • Identificar els perills que pot generar la màquina i les situacions perilloses corresponents.
  • Estimar els riscos, tenint en compte la gravetat de les possibles lesions o danys per la salut i la probabilitat que es produeixin.
  • Valorar els riscos, a fi de determinar si se’n requereix una reducció, d’acord amb l’objectiu de la present Directiva.
  • Eliminar els perills o reduir els riscos derivats dels perills esmentats, mitjançant l’aplicació de mesures preventives.

 3. Elaborar i signar una “Declaració CE de Conformitat”. La signatura d’aquest document ha de ser d’un Apoderat de l’empresa, és a dir una persona que tingui poders notarials.
 4. La placa de “Marcatge CE” ha d’estar fixada a la màquina, en un lloc visible, indicant del nom del fabricant (és a dir nosaltres), l’adreça postal, i un model o número de sèrie d’identificació, juntament amb l’any de fabricació.
 5. Elaboració d’un Manual d’Instruccions i Manteniment per als usuaris de la màquina a on es tenen en compte les condicions de seguretat i salut pel muntatge de la màquina, ús, manteniment i desballestament.

Consideracions importants:

1ª. Les obligacions establertes pels requisits essencials de seguretat i de salut només s’aplicaran quan la màquina sigui utilitzada en les condicions previstes pel fabricant o el seu representant autoritzat, o en situacions anormals previsibles, presenti el corresponent perill. En tot cas, sempre s’aplicaran els principis d’integració de la seguretat i les obligacions sobre marcatge de les màquines i instruccions abans esmentades.

2ª. Els requisits essencials de seguretat i de salut que indica la Directiva europea són imperatius. No obstant això, hi ha la possibilitat que, tenint en compte l’estat de la tècnica, no es puguin assolir els objectius que aquests requisits estableixen. En aquest cas, i en la mesura del possible, la màquina haurà de ser dissenyada i fabricada per apropar-se a aquests objectius.

3ª. Els Requisits essencials de seguretat i salut recollits en l’Annex I de la Directiva europea 2006/42/CE inclouen els següents apartats:

 1. Aspectes generals de seguretat i salut: materials i productes, il·luminació, disseny de la màquina amb vista a la seva manutenció, ergonomia, seients, etc.
 2. Sistemes de comandament.
 3. Mesures de protecció contra perills mecànics: riscos de pèrdua d’estabilitat, risc d’aturament del servei, riscos deguts a la caiguda o projecció d’objectes, riscos ocasionats pels elements mòbils, entre d’altres.
 4. Característiques que han de reunir els resguards i els dispositius de protecció.
 5. Riscos deguts a altres perills com per exemple energia elèctrica, energia estàtica, errors de muntatge, temperatures extremes, incendis, explosió, soroll, vibracions o radiacions, entre d’altres.
 6. Manteniment.
 7. Informació i senyals d’advertiment sobre la màquina, informació i dispositius d’informació, dispositius d’advertiment, advertiment dels riscos residuals, marcatge de les màquines, manual d’instruccions, etc.

4rt. És important insistir que en l’àmbit documental, cal recopilar tota la informació relativa a la nostra màquina i elaborar un petit expedient tècnic. A més, hem de redactar com mínim una Declaració CE de Conformitat i un Manual d’Instruccions i Manteniment. Finalment, no podem oblidar fixar el logo de marcatge “CE” a la màquina, indicant també el nom del fabricant (nosaltres), la nostra adreça postal, i un model o número de sèrie d’identificació juntament amb l’any de fabricació. 

Si teniu més dubtes sobre aquesta qüestió, podeu contactar amb el Departament Tècnic de Som Prevenció. Estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Deixa un comentari