Actualment esteu veient Quina és la formació mínima en prevenció de riscos laborals de les persones treballadores del sector del metall?

Quina és la formació mínima en prevenció de riscos laborals de les persones treballadores del sector del metall?

Sovint ens arriben consultes sobre quina formació en matèria de prevenció de riscos laborals cal tenir per treballar en el sector del metall. Per això avui us fem una explicació del que diu  conveni més recent, és a dir al “IV Conveni Col·lectiu estatal de la industria, les noves tecnologies i els serveis del sector del metall”.

És dins del capítol XVII on trobem especificada la formació mínima en prevenció de riscos laborals de les persones treballadores del sector del metall.

La formació mínima obligatòria en matèria de prevenció de riscos laborals per a les persones treballadores del sector del metall l’activitat de les quals no es realitzi en obres de construcció, en compliment del que estableix l’article 85 d’aquest conveni, es classifica en els tipus d’accions següents:

a) Formació de directius: comprendrà continguts relatius al paper de la direcció en la integració de la prevenció a l’empresa, l’organització i la planificació preventiva i la prevenció com a factor de competitivitat de l’empresa.

b) Formació de persones treballadores que exerceixen les tasques a oficines:
ha de transmetre els riscos i l’adopció de mesures preventives pròpies d’aquest lloc de treball per evitar-los.

c) Formació de persones treballadores doficis de làrea de producció i/o manteniment.


d) Formació de persones treballadores amb funcions preventives de nivell bàsic.


e) Formació de reciclatge
consistent en quatre hores de formació que seran impartides periòdicament cada quatre anys o quan la persona treballadora hagi estat allunyat del sector almenys durant un any de manera continuada. En aquest darrer supòsit la formació serà impartida amb caràcter previ a la seva incorporació.

Les persones treballadores que realitzin activitats corresponents a alguna de les activitats o oficis indicats al present conveni, hauran de cursar la formació que els correspongui en funció de l’activitat o ofici que desenvolupin. Si executen tasques corresponents a activitats o oficis els continguts formatius dels quals no estan especificats en aquest conveni, hauran de realitzar una formació en funció de les tasques que realitzen, prenent com a referència l’article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals, i les directrius regulades en aquest conveni.

Un cop realitzada la formació necessària, la persona rebrà la Targeta Professional del Sector del Metall (TPM). Es tracta del document expedit per la Fundació del Metall per a la Formació, Qualificació i Ocupació (FMF) que acredita, entre altres dades, la formació específica rebuda per la persona treballadora en matèria de prevenció de riscos laborals. També, s’hi acredita la categoria o grup professional i els períodes d’ocupació a les diferents empreses en què vagi exercint la seva activitat.

El capítol XVIII del mateix conveni es centra en la prevenció i la formació en riscos laborals de les persones treballadores de les empreses del sector del metall que treballen en obres de construcció. En aquest capítol s’especifica que els programes formatius i continguts específics sobre seguretat i salut per a les activitats del metall realitzades en obres de construcció (CNAE 4211, 4221, 4222, 4299, 4321, 4322, 4329, 4332 i 4399, i aquelles altres activitats del sector que comportin instal·lació, reparació o manteniment en obres de construcció), així com la seva acreditació, correspon a la FMF.

El conveni també especifica que la FMF podrà establir i subscriure convenis per a la formació i col·laboració amb l’Administració Pública i amb els òrgans competents de les comunitats autònomes, i altres institucions i entitats tant de dret públic, com de dret privat, nacionals i internacionals .

De la mateixa manera, la FMF podrà subscriure convenis de col·laboració amb les organitzacions signatàries, per desenvolupar allò establert en aquest conveni.

A sol·licitud de les organitzacions membres de la FMF signants dels convenis col·lectius provincials de la indústria del metall, la FMF podrà constituir-ne delegacions territorials.

En compliment del que estableix l’article 4.2.b) i 23.2 de l’ET sobre el dret a la promoció i formació professional, les organitzacions empresarials i sindicals del sector podran negociar un sistema autònom, solidari, objectiu i transparent, complementari de l’actual model de Formació Professional per a l’Ocupació (FPE), que asseguri una formació de qualitat, flexible i adaptada a les necessitats de les empreses i persones treballadores del sector.

Si voleu saber més sobre quin curs del sector del metall i la construcció heu de cursar, no dubteu en contactar-nos o consultar la llista de cursos que ofereim desde SomPrevenció. 

Deixa un comentari