Actualment esteu veient Guia de pràctiques correctes d’higiene per als centres de depuració de mo<span lang='es'>l·l</span>uscs
Concept of seafood, oysters, space for text

Guia de pràctiques correctes d’higiene per als centres de depuració de mol·luscs

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha publicat una guia de pràctiques correctes d’higiene per als centres de depuració de mol·luscs que ajuda a aplicar els autocontrols als centres de depuració i d’expedició de MBV amb la finalitat de garantir la qualitat i la seguretat alimentària dels aliments que produïm i donar compliment al que exigeix la normativa vigent.

Es tracta d’un document que ajuda l’operador a implantar l’autocontrol i no l’eximeix de complir les normatives publicades amb posterioritat. Els interessats en aquesta guia són els centres de depuració de mol·luscs bivalves (MBV) i les seves activitats connexes. Entre aquestes activitats es troba la de centre d’expedició, activitat que va normalment lligada a l’activitat de depuració.

Aquesta guia inclou els següents apartat requisits d’infraestructures i equipaments per a depuradores, plans de requisits; un diagrama de flux d’una depuradora de MBV; la identificació de perills, les seves causes i mesures correctores en una depruadora de MBV; pla analític; etiquetatge; models de registre i comprobació; model de registre d’incidències; i un model de fitxa tècnica. 

De forma complementària, també s’ha elaborat el  document tècnic “La seguretat alimentària dels MBV a Catalunya” amb l’objectiu d’aportar la informació tècnica necessària per entendre millor la fisiologia dels MBV i el funcionament d’una depuradora.

Deixa un comentari