Actualment esteu veient Quin tipus d’extintor necessitem en cada ocasió?

Quin tipus d’extintor necessitem en cada ocasió?

Tots sabem que els incendis poden ser grans catàstrofes que poden generar pèrdues humanes així com pèrdues materials d’edificis, instal·lacions, boscos, etc. L’ús generalitzat de materials combustibles per a usos industrials i domèstics fa que el risc d’incendi sigui considerable i, si l’incendi es produeix en zones urbanes o industrials, pot donar lloc a situacions catastròfiques.

La majoria dels incendis són evitables. Les persones responsables dels llocs de treball/instal·lacions poden evitar-los adoptant els comportaments i procediments adequats, i assumint la responsabilitat dels mateixos.

A partir d’aquí, les mesures de seguretat contra incendis s’han d’aplicar a tots els llocs de treball on es puguin donar les condicions perquè s’iniciï un incendi. Aquestes condicions són: l’existència de com- bustible, comburent, energia d’activació i que es produeixi una reacció en cadena entre aquests tres elements.

Segons la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005 hi ha diferents classes de foc i per tant diferents tipus d’extintors:

 • Classe A: focs de materials sòlids, generalment de naturalesa orgànica (com ara la fusta o el plàstic), la combustió dels quals s’efectua normalment amb formació de brases.
 • Classe B: focs en els quals el combustible és líquid, com la gasolina o la pintura.
 • Classe C: focs de gasos, com el butà o el gas ciutat.
 • Classe D: focs de metalls. Aquí cal tenir en compte que els únics metalls que cremen són el sodi, el magnesi i l’alumini en pols.
 • Classe F: focs derivat de la utilització d’ingredients per cuinar (olis i greixos vegetals o animals) en els aparells de cuina.

La calor generada pels focs pot transmetre’s de diferents formes, les quals també són imporants a l’hora de decidir com extingir el foc:

 • CONDUCCIÓ: és la transferència de calor per contacte directe entre dos cossos que es troben a temperatures diferents.
 • CONVECCIÓ: és la transferència de calor a través del moviment de l’aire.
 • RADIACIÓ: és la transferència de calor produïda per l’emissió d’ones electromagnètiques que es desplacen a través de l’espai o dels materials.

Un cop sabem els diferents tipus de foc, és indispensable conèixer els diferents tipus d’agents extintors per tal de saber quin és l’extintor necessari en cada cas. D’agents extintors trobem els següents:

 • Aigua additiva
 • Escuma
 • Pols química
 • Anhídrid carbònic (CO2)
 • Altres gasos com els hidrofluorocarbonis (HFC) i els gasos inerts

Des de la Generalitat de Catalunya ofereixen aquesta taula informativa que facilita l’el·lecció de l’extintor necessari:

Deixa un comentari