Actualment esteu veient Tonyina: nova fixació de nivells màxims d’ús de l’àcid ascòrbic (E 300), l’ascorbat sòdic (E 301) i l’ascorbat càlcic (E 302)

Tonyina: nova fixació de nivells màxims d’ús de l’àcid ascòrbic (E 300), l’ascorbat sòdic (E 301) i l’ascorbat càlcic (E 302)

La Comissió Europea ha fixat un nivell màxim d’ús dels additius: àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) de 300 mg/kg per a la tonyina. S’ha fet amb la publicació del Reglament (UE) 2022/1923 de la Comissió de 10 d’octubre de 2022 pel qual es modifica l’annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l’ús d’àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) a la tonyina.

Segons l’annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008, l’àcid ascòrbic (E 300), l’ascorbat sòdic (E 301) i l’ascorbat càlcic (E 302) estan actualment autoritzats per utilitzar com a additius alimentaris a, entre altres categories, la categoria 09.1.1 (Peix sense elaborar) i la categoria 09.2 (Peix i productes de la pesca elaborats, fins i tot mol·luscs i crustacis).

En el seu dictamen científic sobre la reavaluació de la seguretat dels additius alimentaris, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va confirmar que no hi ha cap problema de seguretat per als usos i els nivells d’ús com a additius alimentaris notificats, i que no hi ha necessitat d’establir una ingesta diària admissible numèrica.

Actualment no s’especifica un nivell numèric màxim per a aquests additius alimentaris, i per tant s’han d’utilitzar d’acord amb les bones pràctiques de fabricació, en una quantitat no superior a la necessària per assolir la finalitat perseguida i a condició que no es generi desinformació cap al consumidor.

Quan es tracta de peix sense elaborar, els antioxidants s’usen per alentir la decoloració de la carn del peix i l’enranciment. En el cas de la tonyina sense elaborar, el consumidor vincula la frescor amb el color vermell natural de la carn de la tonyina fresca.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 853/2004, els lloms de tonyina descongelats comercialitzats com a tonyina fresca s’han d’obtenir a partir de tonyina congelada per sota dels – 18 °C després de la pesca, mentre que altres lloms de tonyina descongelats només es poden utilitzar per enllaunar.

L’ús de grans quantitats d’additius alimentaris a la tonyina per enllaunar per tal de restablir-ne artificialment el color resulta ser un oportunitat de comercialitzar fraudulentament aquesta tonyina per enllaunar com a tonyina fresca, venent-la a un preu més elevat, enganyant a els consumidors sobre el producte i exposant-los a risc d’intoxicació per histamina.

Les autoritats competents sospiten que s’utilitzen additius alimentaris a la tonyina per enllaunar per tal de restablir-ne el color i comercialitzar-lo com a fresc.

Per tant, en interès de la seguretat jurídica i per garantir un elevat nivell de protecció dels consumidors i unes pràctiques lleials al comerç d’aliments, s’ha vist necessari fixar en relació amb la tonyina un nivell màxim d’ús dels additius destinats a les categories d’aliments 09.1.1 i 09.2 de la part E de l’annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008.

Amb la informació disponible i, en particular, tenint en compte que els controls oficials efectuats per algunes autoritats competents han mostrat que la tonyina descongelada pot assolir una vida útil de deu dies amb un tractament de 300 mg/kg sense que canviï el color inicial, el nivell de 300 mg/kg sembla suficient per assolir l’efecte antioxidant desitjat

Aquest Reglament entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

Més informació:

Deixa un comentari