Actualment esteu veient Certificacions alimentàries: Què signifiquen i com impacten en la seguretat alimentària?

Certificacions alimentàries: Què signifiquen i com impacten en la seguretat alimentària?

En la indústria alimentària, la seguretat és un aspecte primordial. Per garantir-la, existeixen diversos estàndards i certificacions que avalen que els processos de producció, manipulació i distribució d’aliments compleixen amb els requisits higiènics i sanitaris més exigents.

Què són les certificacions alimentàries?

Són documents emesos per organismes acreditats que reconeixen que una empresa o producte compleix amb un determinat estàndard de seguretat alimentària. Aquestes certificacions es basen en normes internacionals, com ara les ISO 22000 o les BRCGS, que estableixen els requisits mínims que s’han de complir per garantir la seguretat dels aliments.

Tipus de certificacions alimentàries

Existeixen diversos tipus de certificacions alimentàries, cadascuna amb els seus propis requisits i enfocament. Vet aquí algunes de les més importants

ISO 22000: Norma internacional que defineix els requisits per a un sistema de gestió de la seguretat alimentària. Aquesta és una norma internacional que especifica els requisits per a un sistema de gestió de la seguretat alimentària. La certificació ISO 22000 demostra que una empresa té un sistema efectiu per identificar i gestionar els riscos relacionats amb la seguretat alimentària a tota la cadena d’aprovisionament.

BRC (British Retail Consortium) Food Safety Standard: Tot i que és d’origen britànic, el BRC és àmpliament reconegut i utilitzat a Espanya com a referència en seguretat alimentària. Aquesta certificació estableix estàndards per a la producció, emmagatzematge i distribució d’aliments, i és especialment valorada pels compradors al detall.

FSSC 22000: La norma ISO 22000 juntament amb el PAS 220 publicat per la British Standards Institution conflueix en la publicació de la norma FSSC 22000 (Food Safety System Certification).  Aquesta norma conté un sistema de gestió internacionalment reconegut i molt complet, i l’integra amb elements fonamentals per a la seguretat alimentària, com les bones pràctiques de fabricació o el sistema APPCC (anàlisi de perills i punts crítics de control).

IFS: Norma específica per a productes alimentaris preempaquetats, que s’enfoca en la seguretat i la qualitat dels productes. La norma IFS (International Featured Standard) inclou criteris específics per als processos de producció, envasament i emmagatzematge.

Impacte de les certificacions alimentàries en la seguretat alimentària

Les certificacions alimentàries tenen un impacte positiu important en la seguretat dels aliments, ja que:

 • Redueixen el risc de contaminació dels aliments durant els processos de producció, manipulació i distribució.
 • Augmenten la confiança dels consumidors en la seguretat dels productes alimentaris.
 • Milloren la imatge i reputació de les empreses alimentàries.
 • Obren portes a nous mercats nacionals i internacionals.

Com obtenir una certificació alimentària

Per obtenir una certificació alimentària, les empreses han deseguir els passos següents:

 • Implementar un sistema de gestió de la seguretat alimentària basat en un estàndard reconegut.
 • Superar una auditoria externa realitzada per un organisme acreditat.
 • Mantenir el sistema de gestió de la seguretat alimentària actualitzat i en funcionament.

Assessorament expert

En aquest procés és basic comptar amb el suport d’una empresa de prevenció de riscos. Som Prevenció disposa de tècnics amb experiència en la certificació d’aquestes normes  i té establert un sistema de treball rigorós que té en compte:

 • Visites a l’empresa per tal de conèixer els processos i el funcionament
 • Auditories internes en base a cada norma
 • Fer propostes de millora
 • Preparació de la documentació
 • Contacte amb l’empresa certificadora
 • Acompanyament en l’auditoria segons norma
 • Tancament de les no conformitats i propostes de millora

En resum, les certificacions alimentàries són una eina important per garantir la seguretat dels aliments, augmentar la confiança dels consumidors i impulsar la competitivitat de les empreses del sector alimentari.

Deixa un comentari