Actualment esteu veient Informe anual d’accidents de treball a Espanya 2022

Informe anual d’accidents de treball a Espanya 2022

Durant el 2022, a Espanya, es van registrar 653.510 accidents de treball amb baixa. La majoria es van produir durant la jornada laboral, en concret 571.274 accidents, que suposen el 87,4%. La resta, 82.236 accidents, van tenir lloc durant el trajecte del domicili al centre de treball o viceversa; són els que s’anomenen accidents de treball amb baixa in itínere.

Del total dels accidents de treball amb baixa en jornada laboral, 537.214 els van patir la població treballadora assalariada, que suposen el 94,0% d’aquests accidents. La població que treballa per compte propi va sumar 34.060 accidents amb baixa en jornada de treball i en representen el 6,0 %.

El sector d’activitat amb més índex d’incidència va ser Construcció, que supera més del doble la mitjana dels índexs sectorials.

El 29,7 % dels accidents en jornada de treball van ser deguts a sobreesforços físics, seguits dels cops o xocs contra un objecte immòbil (treballador en moviment) (25,2 %) i dels xocs o cops contra objecte en moviment ( 15,2%).

L’any 2022 es van produir 711 accidents de treball mortals en jornada de treball, que representen el 0,1% dels accidents de treball patits pel conjunt dels treballadors assalariats.

Podeu descarregar l’informe aquí.

Deixa un comentari