Actualment esteu veient Nova guia de bones pràctiques per l’emmagatzematge de productes químics perillosos

Nova guia de bones pràctiques per l’emmagatzematge de productes químics perillosos

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat una guia de “Bones pràctiques per a l’emmagatzematge de productes químics perillosos” en el qual s’hi inclou coneixement actualitzat sobre com gestionar els riscos per a la seguretat i la salut associats amb els emmagatzemaments d’agents químics (APQ) perillosos al lloc de treball, incloent-hi les activitats d’emmagatzematge, manipulació i transport.

L’objectiu d’aquesta guia és servir d’orientació en el procés d’avaluació dels riscos lligats als APQ, en l’adopció de mesures preventives i, en definitiva, en la gestió dels riscos esmentats.

Però què són els agents químics?
A nivell normatiu, l’article 2 del Reial decret 374/2001 defineix agent químic perillós com: “agent químic que pot representar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors a causa de les seves propietats fsicoquímiques, químiques o toxicològiques i de la manera com es utilitza o es troba present al lloc de treball”. Els agents químics poden estar presents en estat sòlid, líquid o gas.

La importància d’emmagatzemar de manera segura els productes químics perillosos

Els productes químics, malgrat que no es facin servir, pel simple fet d’estar emmagatzemats poden constituir un risc. Per exemple, les substàncies inflamables i oxidants poden causar o agreujar un incendi, i les corrosives poden provocar danys a les persones o deteriorar les propietats dels materials amb què entrin en contacte.
Les substàncies tòxiques poden intoxicar les persones exposades, i els gasos comprimits poden provocar asfíxia o intoxicació de les persones treballadores en cas de fugida.
D’altra banda, alguns agents químics són incompatibles entre ells i quan es barregen poden provocar accidents.

Quin és el procés que cal seguir en la gestió del risc?

  1. Identificar perills
  2. Eliminar o reduir els perills
  3. Avaluar els riscos
  4. Implantar mesures de prevenció i protecció
  5. Control periòdic
  6. Actualitzar l’avaluació de riscos
  7. Documentar el procés

El document publicat per lINSST desenvolupa tots els punts esmentats anteriorment.

Deixa un comentari