Actualment esteu veient La coordinació d’activitats empresarials, la cooperació en PRL
Businesspeople holding white jigsaw puzzle and connect together,concept Relationship building, brainstorming, teamwork

La coordinació d’activitats empresarials, la cooperació en PRL

La Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) consisteix en posar en pràctica els mitjans més adequats perquè, quan els treballadors de dues o més empreses coincideixin en un mateix centre de treball, aquestes puguin cooperar entre si per tal que aquesta concurrència d’activitats no repercuteixi a la seguretat i la salut dels treballadors.

En aquest marc, és necessari establir els mitjans de coordinació que permetin un intercanvi d’informació adequat, així com una bona planificació, organització i seguiment dels treballs.

Legalment, la CAE està establerta en el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

La CAE afecta totes les empreses i els treballadors autònoms concurrents en un mateix centre de treball, tinguin o no relacions contractuals entre si.
L’activitat de cada empresa, per separat, comporta unes situacions de risc pròpies que en principi han d’estar controlades, però quan operen en un mateix espai de treball cal analitzar si l’activitat d’una empresa pot originar situacions de risc a l’altra, i si el fet de desenvolupar totes dues activitats en una mateixa àrea pot interferir en les condicions de seguretat de les persones treballadores de totes dues empreses.

Les empreses i els treballadors autònoms concurrents han d’informar-se recíprocament dels riscos específics de les activitats que desenvolupen en el centre de treball, en particular sobre els que es puguin veure agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats:

 • Abans de l’inici dels treballs.
 • Quan es produeixi un canvi en les activitats concurrents rellevant a efectes preventius.
 • Quan s’hagi produït una situació d’emergència.
 • Per escrit, si es tracta de riscos greus o molt greus.
 • Quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents.

Cal que els empresaris concurrents tinguin en compte aquesta informació en l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva, i han d’informar dels riscos i de les mesures preventives als seus treballadors respectius.També han de comunicar immediatament tota situació d’emergència previsible que encara no s’hagi produït i que pugui afectar els treballadors de les empreses concurrents, així com els treballadors autònoms.

L’Institut Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) va publicar un vídeo explicatiu al respecte amb l’objectiu d’orientar les empreses sobre com dur a terme una coordinació adequada d’activitats empresarials, centrant-se en les actuacions essencials que s’han de desenvolupar per evitar accidents de treball a causa de la concurrència d’empreses:

En aquest link hi trobareu un PDF de la Generalitat de Catalunya on s’explica la CAE i el que comporta amb molt de detall.

A la pàgina web del BOE, on es recull el CAE, podeu trobar tota la informació classificada segons els següents apartats:

 1. Disposicions generals
 2. Concurrència de Treballadors de diverses emprsas en un Mateix centre de treball
 3. Concurrència de Treballadors de diverses empreses en un centre de treball de què un empresari és titular
 4. Concurrència de Treballadors de diverses empreses en un centre de treball Quan hi ha un empresari principal
 5. Mitjans de Coordinació
 6. Drets dels representants dels treballadors
 7. Disposicions addicionals

.

Deixa un comentari