Actualment esteu veient La temperatura dels centres de treball s’ha d’ajustar a la normativa de PRL
People suffering from hot weather in office with air conditioner and fan isometric vector illustration

La temperatura dels centres de treball s’ha d’ajustar a la normativa de PRL

El nou pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització del Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, recull mesures com la regulació de la climatització d’espais s’ajusti al que preveu la normativa de prevenció de riscos laborals.

Concretament, es limitarà la temperatura de l’aire als recintes calefactats a 19 ºC i als refrigerats no serà inferior a 27 ºC, mantenint la humitat relativa entre el 30 % i el 70 %. Unes temperatures que seran aplicables a l’interior dels establiments habitables condicionats, situats als edificis i locals destinats a ús administratiu, comercial, d’oci i restauració, així com estacions de transport i aeroports. En queden exempts centres sanitaris i hospitalaris i centres educatius.

La normativa també indica que els llindars de temperatura s’han d’ajustar per complir el que preveu el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball i que aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposin duna normativa específica, no hauran de complir aquestes limitacions de temperatura.

Aquest Reial decret regula les condicions que s’han de complir als locals de treball tancats, i estableix que la temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 ºC i la temperatura dels locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25 ºC.

D’altra banda, la Guia tècnica per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball, assenyala que la temperatura òptima per a locals tancats on es realitzin treballs sedentaris estaria entre els 20 ºC i els 24 ºC a l’hivern, i entre els 23 ºC i els 26 ºC a l’estiu i, per al cas d’activitats lleugeres, els rangs se situarien entre els 21 ºC i els 25 ºC per a l’estiu i els 16 ºC i els 22 ºC per a l’hivern.

La UGT considera encertat que el Reial decret llei 14/2022, de l’1 d’agost, reculli la necessitat de complir el que disposa el Reial decret 486/1997, del 14 d’abril sobre la temperatura a què s’han de mantenir els centres de treball perquè no es converteixi en un risc per a la seguretat i salut de les persones treballadores. És a dir, que les empreses han de tenir en compte els paràmetres de temperatura marcats pel RD en funció del tipus de treball que es desenvolupi.

A més, el sindicat insisteix que per a aquells llocs de treball que es desenvolupen a l’aire lliure o en llocs tancats amb temperatures extremes, es tinguin en compte les mesures preventives de caràcter organitzatiu com ara canvis de torn i horaris, descansos periòdics i reclama que s’incrementi la tasca de la Inspecció de Treball i es reguli la temperatura màxima a què es permet treballar a l’aire lliure i la durada de l’exposició, ja que la normativa actual no l’estableix.

Deixa un comentari