Actualment esteu veient Nova actualització de la base de dades INFOCARQUIM: INFOrmació sobre CARcinògens QUÍMIC

Nova actualització de la base de dades INFOCARQUIM: INFOrmació sobre CARcinògens QUÍMIC

Han publicat la nova actualització de la base de dades INFOCARQUIM (INFOrmació sobre CARcinògens QUÍMics): una eina que ofereix informació sobre agents cancerígens, mutàgens en cèl·lules germinals i tòxics per a la reproducció (reprotòxics).

La base de dades INFOCARQUIM és una eina que brinda informació sobre els temes següents:

  • la classificació de carcinògens i mutàgens perillosos;
  • els usos i aplicacions dels agents carcinògens;
  • possibles alternatives per a cada agent en relació amb el seu ús específic quan es coneguin;
  • tumors relacionats amb cada agent i els seus diferents graus de certesa segons el coneixement científic actual;
  • qualsevol dada quantitativa de producció i mercadeig que es pugui recol·lectar.

En concret, l’actualització fa referència a les substàncies classificades com a cancerígenes, mutàgenes o reprotòxiques de categoria 1A o 1B amb classificació harmonitzada, de conformitat amb la taula 3, de la part 3, de l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges (Reglament CLP).

No obstant això, l’INFOCARQUIM no inclou tots els derivats del carbó i del petroli, malgrat que la majoria estan classificats com a cancerígens i mutàgens, a causa de la impossibilitat d’oferir informació específica per a cadascuna d’aquestes substàncies individualment.

A partir de les propostes presentades, l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) pot decidir introduir noves substàncies en aquesta taula, així com l’actualització o la supressió de la classificació harmonitzada d’altres substàncies. Això es fa mitjançant la publicació de Reglaments (UE) que modifiquen, als efectes de la seva adaptació al progrés tècnic i científic (ATP), la taula 3 de la part 3 de l’annex VI del Reglament CLP.

A més, la base de dades preveu els procediments, les substàncies o barreges que es produeixin durant aquests, esmentats a l’annex I del Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la feina.

Deixa un comentari