Actualment esteu veient La perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals

La perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals

En els darrers anys, la perspectiva de gènere s’ha convertit en una qüestió central en molts àmbits, i la prevenció de riscos laborals no és una excepció. Les diferències biològiques i socials afecten la seguretat i la salut de les persones treballadores i integrar la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos laborals és anar més enllà del dret de les treballadores a la protecció de la seva salut reproductiva i a la protecció en situació d’embaràs i/o lactància

A més, cal tenir en compte que hi ha una considerable segregació en el mercat laboral: les dones i els homes sovint treballen en diferents sectors i activitats i, com que, en general, les pràctiques preventives s’adrecen als riscos relacionats amb els accidents de treball, de vegades es deixen en un segon pla els riscos ergonòmics i psicosocials als quals estan majoritàriament més exposades les dones.

D’altra banda, els entorns de treball majoritàriament responen a un  model masculí. Per tant, caldria aplicar la perspectiva de gènere en el disseny d’espais, horaris, equips i eines de treball. No tenir presents les diferències anatòmiques, fisiològiques i psicosocials en el disseny i l’elecció d’aquests equips, llocs de treball, etc. no només no respecta el principi preventiu d’adaptació del treball a la persona, sinó que desconeix la necessària perspectiva de gènere en la gestió de l’activitat preventiva.

Cal aplicar la perspectiva de gènere per llei

La igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social; també té implicacions directes en la prevenció de riscos laborals. Les diferències de gènere poden manifestar-se en diversos àmbits laborals, que inclouen la segregació ocupacional, els desequilibris en les oportunitats de promoció i, en alguns casos, la manca de consideració de les necessitats específiques de gènere en les pràctiques de seguretat i prevenció.

En  l’Agenda 2030 de la Unió Europea, l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 5 està dedicat a la igualtat de gènere. Aquest objectiu reconeix la importància de posar fi a la discriminació basada en el gènere i garantir la participació plena i efectiva de les dones i les nenes en tots els àmbits de la vida.

En el marc legal espanyol, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,  i més específicament el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, estableix mesures per promoure la igualtat de gènere en l’àmbit laboral. Aquest decret reconeix la necessitat d’adoptar polítiques específiques per garantir la igualtat d’oportunitats i tractament entre dones i homes.

En el camp de la prevenció de riscos laborals, aquest decret impulsa la incorporació de la perspectiva de gènere en les empreses, la qual cosa implica analitzar i abordar les diferències de gènere en els riscos laborals, així com promoure la participació igualitària de dones i homes en els processos de prevenció i presa de decisions relacionades amb la seguretat i la salut laboral.

Accions concretes per Integrar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals

  • Anàlisi de riscos diferenciats: Realitzar una anàlisi de riscos desagregada per gènere per identificar les necessitats específiques i abordar-les de manera efectiva.
  • Formació sensibilitzadora: Proporcionar formació en matèria de gènere per a tot el personal, amb l’objectiu de conscienciar sobre les diferències i promoure una cultura de prevenció inclusiva.
  • Participació activa de les treballadores: Garantir la participació plena de les dones en els comitès de prevenció, assegurant que les seves veus siguin escoltades i considerades.
  • Promoció de lideratges femenins: Afavorir el desenvolupament professional de les dones, promoure la seva presència en llocs de presa de decisions i fomentar lideratges femenins en la gestió de la seguretat laboral.
  • Incorporació de procediments específics per prevenir l’assetjament sexual a l’entorn laboral,  ja que aquest constitueix una de les manifestacions més flagrants de la desigualtat real que persisteix en la societat 

En conclusió, la integració de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals no només és una qüestió de conformitat amb els marcs legals vigents, sinó que també té un clar efecte positiu en les condicions de treball en gene

Deixa un comentari