Actualment esteu veient Què són els riscos psicosocials i com prevenir-los?

Què són els riscos psicosocials i com prevenir-los?

Dins de les empreses sovint es detecten factors de risc psicosocials, és a dir: factors de risc que generen respostes a nivell fisiològic, emocional, cognitiu i conductual que poden provocar danys a la salut dels treballadors en determinades circumstàncies d’intensitat, freqüència i durada.

Aquests riscos són presents en tots els sectors laborals i no tenen a veure amb la personalitat de les persones. És a dir, que l’origen dels riscos psicosocials està en la feina.

Algunes de les exposicions a riscos psicosocials més habituals son:

 • Càrrega de treball excessiva i/o pressió de temps.
 • Inestabilitat laboral, salaris baixos, falta de possibilitats per a la promoció i falta de recompenses.
 • Falta d’autonomia en la manera de treballar o en els descansos.
 • Demandes o instruccions contradictòries.
 • Tasques en solitari i falta de suport dels superiors i/o dels companys i companyes.
 • Violència externa, física, psicològica i/o verbal per part de clients, alumnes, usuaris o pacients.
 • Tracte injust o arbitrari, falta de transparència en les decisions, abús d’autoritat o assetjament laboral.
 • Extensió de jornada involuntària o forçada, treball per torns durant el cap de setmana o la nit.
 • Dificultats per compatibilitzar la vida laboral, familiar i social.
 • Haver de fer tasques que no pertanyen al grup o nivell professional de la persona treballadora o realitzar tasques rutinàries.
 • Situacions d’esforç intens d’atenció o d’alt impacte emocional o que suposen un conflicte ètic o moral.
 • Falta de participació en les decisions, no poder opinar o realitzar canvis imprevistos de torns, d’horaris, de tasques…

Per tal de prevenir aquests riscos psicosocials a les empreses, és important que els delegats i delegades de prevenció desenvolupin les següents tasques:

 • Anàlisi de l’organització de la feina: horaris, permisos, vacances, procediments de treballs, espais de treball, vigilància de la salut, control de la sinistralitat, estructura salarial, etc.
 • Identificació i avaluació de riscos: es recomana fer qüestionaris als treballadors.
 • Aplicació de mesures preventives adequades per tal de reduir i controlar els riscos.

Per tal de prevenir riscos psicosocials hi ha algunes mesures que es poden tenir en consideració de manera permanent com per exemple:

 1. Disposar d’una plantilla de treballadors suficient per cobrir la producció o els serveis.
 2. Organitzar la jornada, els permisos, les vacances, les pauses, etc. amb suficient antel·lació i acords per tal per afavorir la conciliació i el descans.
 3. Definir i caracteritzar els llocs de treball.
 4. Disposar de protocols negociats de desconnexió digital.
 5. Establir uns procediments negociats i transparents per evitar promocions i canvis de condicions laborals arbitràries.
 6. Dispoar de protocols de resolució de conflictes amb clients o usuaris, establint mecanismes de suport dels superiors.
 7. En matèria de riscos psicosocials, així com en la resta d’àmbits de la seguretat i la salut laboral, és molt important avançar-nos en l’avaluació de les característiques de l’organització de l’empresa que podrien generar efectes nocius en els treballadors i treballadores per tal de poder establir mesures preventives adequades a temps. Per aconseguir-ho, és necessari implicar activament a totes les persones que formen part de l’empresa.

Més informació:

Deixa un comentari