Actualment esteu veient Els diisocianats: un risc per a la salut dels treballadors
Els diisocianats es poden trobar en pintures, aïllants tèrmics, goma escuma, etc.

Els diisocianats: un risc per a la salut dels treballadors

Els diisocianats són compostos químics que es poden trobar en diversos productes industrials, com ara pintures, aïllants tèrmics, goma escuma, etc. Aquests compostos poden presentar riscos per a la salut dels treballadors que els manipulen, ja que poden causar al·lèrgies i/o problemes respiratoris.

Riscos per a la salut

Els diisocianats poden causar dos tipus de problemes de salut:

  • Reaccions al·lèrgiques: Els diisocianats poden provocar reaccions al·lèrgiques en algunes persones, com ara erupcions cutànies, picor, inflor, etc. En casos greus, les reaccions al·lèrgiques poden provocar anafilaxi, que pot ser una situació greu que posa en perill la vida.
  • Problemes respiratoris: Els diisocianats poden irritar les vies respiratòries, i provocar símptomes com ara tos, dificultats respiratòries, irritació de la gola, etc. En casos greus, els diisocianats poden causar pneumònia quística, una malaltia pulmonar greu.

Mesures de seguretat

Per minimitzar els riscos per a la salut associats als diisocianats, és important prendre les següents mesures de seguretat:

  • Formació: Els treballadors que manipulin diisocianats han de rebre una formació específica sobre els riscos d’aquests compostos i les mesures de seguretat que cal prendre.
  • Equipament de protecció individual (EPI): Els treballadors que manipulin diisocianats han de utilitzar EPI adequat, com ara guants, mascareta, ulleres i roba de protecció.
  • Control de la ventilació: Les zones on es manipulin diisocianats han de tenir una ventilació adequada per evitar la concentració dels compostos en l’aire.
  • Procediments de treball segur: Els treballadors han de seguir els procediments de treball segur establerts per l’empresa per minimitzar el risc d’exposició als diisocianats.

A més de les mesures de seguretat esmentades anteriorment, també es recomana:

  • Evitar la generació de pols: Els diisocianats es poden trobar en forma de pols, per la qual cosa és important evitar la seva generació. Això es pot fer utilitzant eines i equips adequats.
  • Netejar les fuites: En cas de fuga de diisocianats, és important netejar-la immediatament per evitar la seva dispersió.
  • Guardar els productes en lloc segur: Els productes que contenen diisocianats han de guardar-se en llocs segurs, protegits de la calor i la humitat.

Reglamentació

El Reglament 2020/1149 de la Unió Europea, relatiu a l’autorització de posada al mercat dels productes químics, exigeix que cal dur a terme una formació obligatòria de tot el personal que utilitzi o manipuli productes químics industrials amb un contingut en diisocianats superior al 0,1%. Aquesta formació cal que se certifiqui i es documenti. A més, també s’ha de tenir present que cal renovar-la, almenys, cada cinc anys.

En resum, els diisocianats són compostos químics que poden presentar riscos per a la salut de les persones. Amb la implementació de les mesures de seguretat adequades i l’adopció de procediments de treball segurs, es pot minimitzar el risc d’exposició als diisocianats i protegir la salut dels treballadors. En aquest sentit la col·laboració d’una empresa experta en Prevenció de Riscos laborals, com Som Prevenció, és fonamental

Deixa un comentari