Actualment esteu veient Seguretat en el maneig de maquinària industrial: consells clau

Seguretat en el maneig de maquinària industrial: consells clau

La seguretat en el treball és un aspecte fonamental per a qualsevol empresa, i especialment en aquelles on s’utilitza maquinària industrial. Els accidents relacionats amb aquest tipus de maquinària poden tenir conseqüències greus per als treballadors i repercussions legals per a l’empresa. Per això, és important implementar mesures preventives que minimitzin els riscos en l ús de la maquinaria i garanteixin un entorn de treball segur.

En aquest post, ens centrarem en alguns consells clau per a la seguretat en el maneig de maquinària industrial.

Recomanacions generals

1. Formació adequada:

És fonamental que tots els treballadors que hagin d’utilitzar maquinària industrial hagin rebut la formació adequada en el seu maneig. Aquesta formació ha d’incloure els següents aspectes:

 • Coneixement dels riscos associats a la maquinària.
 • Instruccions d’ús segur i manteniment de la maquinària.
 • Procediments d’emergència en cas d’accident.
2. Manteniment preventiu:

Una màquina ben mantinguda és una màquina segura. Per això, és important implementar un programa de manteniment preventiu que garanteixi que la maquinària es troba en bon estat i que no hi ha cap risc de mal funcionament.

3. Protecció personal:

Els treballadors han de disposar dels equips de protecció personal (EPI) adequats per al treball que han de realitzar. Això pot incloure guants, ulleres de protecció, mascareta, etc.

4. Senyalització:

La maquinària industrial ha d’estar correctament senyalitzada per avisar dels riscos associats al seu maneig. Això inclou senyals de perill, prohibició, obligació, etc.

5. Supervisió:

És important que els treballadors siguin supervisats mentre treballen amb maquinària industrial. Això permetrà detectar i corregir qualsevol comportament inadequat o risc potencial.

Recomanacions específiques

ABANS de treballar amb maquinària

Verificació del seu estat:

 • Assegurar-se que la màquina està lliure de danys visibles, com ara esquerdes, fuites o components solts.
 • Comprovar el nivell de fluids i lubricants.
 • Verificar el funcionament dels sistemes de seguretat, com ara els resguards, els dispositius de seguretat, els polsadors d’emergència i els interruptors de parada/marxa.
Disposar del manual d’instruccions de l’equip:
 • Familiaritzar-se amb els procediments d’operació i manteniment de la màquina.
 • Identificar els riscos associats a la seva utilització i les mesures preventives que cal adoptar.
 • Prestar especial atenció a les instruccions de seguretat.
Equipament de protecció personal (EPI):
 • Utilitzar els EPIs adequats per al treball que s’ha de realitzar, d’acord amb les especificacions del fabricant i la normativa vigent. Això pot incloure guants, ulleres de protecció, mascareta, protectors auditius, casc de seguretat, etc.
Permisos de treball:
 • Obtenir els permisos de treball necessaris si així ho exigeix la normativa interna de l’empresa o la legislació vigent.

 DURANT la feina:

Concentració i atenció:
 • Mantenir-se concentrat en la tasca que s’està realitzant i evitar distraccions.
 • No operar sota la influència de l’alcohol, drogues o medicaments que puguin afectar la capacitat de concentració o coordinació.
Seguiment de les instruccions:
 • Seguir estrictament les instruccions d’operació i manteniment del manual de la màquina.
 • No realitzar modificacions o alteracions a la màquina sense l’autorització prèvia del fabricant o d’un tècnic qualificat.
Ús dels sistemes de seguretat:
 • No desactivar ni eludir els sistemes de seguretat de la màquina.
 • Assegurar-se que els protectors de seguretat estan en la seva posició correcta i funcionen correctament abans de començar a treballar.
Comunicació:
 • Informar al supervisor immediat de qualsevol problema o anomalia detectada en la màquina.
 • No continuar treballant amb una màquina defectuosa o que no compleixi amb els requisits de seguretat.

DESPRÉS de la feina:

Neteja i manteniment:

 • Netejar la màquina i eliminar qualsevol residu o material que pugui suposar un risc per a la seguretat.
 • Realitzar el manteniment preventiu de la màquina d’acord amb les recomanacions del fabricant. Es important que el resultat del manteniment quedi registrat.

Informe de incidències:

 • Informar de qualsevol incident o accident relacionat amb la màquina al supervisor immediat. Això permetrà prendre les mesures correctives necessàries per evitar que es repeteixin incidents similars.

Les recomanacions s’han d’adaptar a les característiques específiques de cada tipus de maquinària industrial i del treball que s’hagi de realitzar.

Cal recordar, a més, que les màquines posteriors a 1995 han d’acomplir la Directriu de Seguretat en Màquines 89/392/CEE (Reial Decret 1435/1992); a partir del 2008 la Directriu 2006/42/CE (Reial Decret 1644/2008) i actualment el Reglamento (UE) 2023/1230 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2023, relatiu a les màquines.

Així mateix, les màquines i equips de treball que es posin a disposició dels treballadors, tant si son noves com velles, han d’acomplir el RD 1215/97, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels Equips de Treball, per la qual cosa es convenient que les condicions de seguretat de les màquines i equips de treball siguin revisades per un tècnic qualificat per tal de detectar possibles mancances de seguretat i proposar mesures correctores, que s’acordaran amb l’empresa usuària de la màquina.

Per tant, és altament recomanable confiar la seguretat a una empresa especialitzada, com Som Prevenció, que disposa d’un departament d’enginyeria aplicada a prevenció, amb llarga experiència en l’avaluació dels nivells de seguretat de màquines i equips de treball i proposta de millores de seguretat. De fet, molts aspectes importants de la prevenció, com la seguretat de les màquines i de les instal·lacions, estan estretament vinculats amb l’enginyeria i requereixen una visió àmplia, que integri els coneixements del tècnic de prevenció i els de l’enginyer

Deixa un comentari