Actualment esteu veient Els EPI, escuts per evitar accidents laborals

Els EPI, escuts per evitar accidents laborals

Els Equips de Protecció Individual (EPI) són eines fonamentals en la lluita per la seguretat en el treball. Actuen com a barrera protectora davant d’una àmplia gamma de riscos, des de partícules i substàncies nocives fins a caigudes i impactes. El seu ús correcte, juntament amb altres mesures preventives, salven vides i eviten lesions greus.

Tipus d’EPI

Abasten una àmplia varietat de dispositius dissenyats per protegir diferents parts del cos i per a diferents tipus d’entorns laborals. Alguns exemples comuns són:

 • Protecció respiratòria: Màscares i respiradors dissenyats per filtrar contaminants presents a l’aire, com ara partícules sòlides, vapors químics o agents biològics. Aquests són essencials en entorns on es manegin productes químics o hi hagi risc d’exposició a agents patògens.
 • Protecció auditiva: Taps per a les orelles i protectors auditius dissenyats per reduir l’exposició a sorolls forts i prevenir possibles danys a l’audició en entorns sorollosos, com ara fàbriques o construccions.
 • Protecció visual: Ulleres de seguretat i pantalles facials que protegeixen els ulls i la cara contra impactes, esquitxades químiques, radiació ultraviolada i altres amenaces que puguin causar lesions oculars.
 • Protecció per al cap: Cascos de seguretat que protegeixen el cap contra impactes, caigudes d’objectes i altres riscos que puguin causar lesions cranials.
 • Protecció per a les mans i els braços: Guants i mànigues resistents a tallades, abrasions, productes químics i altres lesions que puguin ocórrer durant la manipulació d’eines, materials perillosos o en entorns extremadament freds o calents.
 • Protecció per als peus i les cames: Calçat de seguretat, botes amb puntera d’acer i cobrellits dissenyats per protegir els peus i les cames davant de riscos com impactes, trepitjades o altres lesions en entorns industrials o de construcció.
 • Protecció contra caigudes a diferent nivell: Els arnesos amb els seus accessoris de fixació (punt d’ancoratge, línia de vida, corda i ganxo de fixació, dispositius de desacceleració o esmorteïment de la caiguda)  són equips de protecció utilitzats en certs treballs en alçada amb l’objectiu de prevenir el risc de caiguda i facilitar el salvament d’un treballador en el cas que aquesta es produeixi.

Obligacions i responsabilitats

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que l’empresari té l’obligació de proporcionar als seus treballadors els EPI necessaris per a desenvolupar la seva feina de manera segura. Això inclou la selecció dels EPI adequats, la seva formació en el seu ús correcte, el seu manteniment i la seva reposició quan sigui necessari.

D’altra banda, els treballadors tenen la responsabilitat d’utilitzar els EPI de manera correcta i de seguir les instruccions de seguretat proporcionades per l’empresa.

Implementació eficaç dels EPI

Per garantir una implementació eficaç dels EPI, cal tenir en compte els següents aspectes:

 • Formació i informació: És imprescindible proporcionar als treballadors una formació adequada sobre l’ús correcte dels EPI, així com informació sobre els riscos laborals als quals estan exposats i la importància de la seva protecció.
 • Selecció adequada: És essencial seleccionar els EPI adequats per a cada situació laboral específica, tenint en compte els riscos presents i les necessitats individuals dels treballadors.
 • Manteniment i revisió: Cal assegurar-se que els EPI estiguin en bon estat de funcionament mitjançant un manteniment regular i revisions periòdiques. Això inclou la substitució dels equips deteriorats o obsolets.
 • Supervisió i control: És responsabilitat dels supervisors i gestors assegurar-se que els treballadors utilitzin els EPI de manera adequada i compleixin amb les normes de seguretat establertes.

Cadascun dels  tipus d’EPI ha de complir amb les normes corresponents EN (Normes harmonitzades per la CE) i disposar de la seva certificació CE emesa per un organisme certificador, un cop aquests equips han passat les proves d’assaig que especifica la norma que els aplica.

Cal recordar, però, que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals especifica clarament que abans de recórrer a Equips de Protecció Personal, cal estudiar sempre la possibilitat d’aplicar Equips de Protecció Col·lectiva, és a dir equips que tenen com a objectiu la protecció simultània de diversos treballadors exposats a un determinat risc.  

En cadascun dels aspectes exposats, les empreses de prevenció de riscos laborals, com Som Prevenció, ofereixen assessorament a les empreses, per seleccionar els EPI més adequats per a les diferents tasques i entorns de treball. Aquest assessorament es basa en l’anàlisi dels riscos laborals específics, així com en les regulacions i normatives vigents.

Deixa un comentari