Actualment esteu veient Què és una atmosfera explosiva?

Què és una atmosfera explosiva?

Quan l’aire (en condicions atmosfèriques) conté una quantitat prou alta d’una substància inflamable – ja sigui gas, vapor, boira o pols – ens trobem en una atmosfera explosiva que en el cas que hi hagi una petita fon d’ignició (una espurna, una flama o simplement escalfor) pot desencadenar una reacció que pot acabar amb una explosió.

A partir d’aquesta definició, i segons informa l’INSST, des del punt de vista preventiu es consideren àrees de risc aquelles en què es puguin formar atmosferes explosives en quantitats per les quals sigui necessària l’adopció de precaucions especials per protegir la seguretat i la salut dels treballadors afectats. D’acord amb la normativa aplicable cal classificar les zones amb risc d’atmosferes. És una forma de categoritzar la perillositat de l’àrea, deguda a la presència d’una atmosfera explosiva, en funció de la major o menor freqüència amb què es produeix i la seva permanència i adoptar les mesures necessàries per evitar qualsevol ignició que pogués donar lloc a la explosió.

Reglamentació relacionada amb les atmosferes explosives:

 • El Reial decret 400/1996 sobre aparells i sistemes de protecció per atmosferes explosives fa un plantejament global del risc i té en compte tant les fonts d’ignició elèctriques com les causades per qualsevol tipus d’equipament mecànic.
 • El Reial decret 681/2003 sobre la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors exposats a riscos derivats de la formació d’atmosferes explosives als llocs de treball. Exigeix unes disposicions mínimes de seguretat i salut, i en particular, estableix que l’empresari ha de prendre mesures de caràcter tècnic i organitzatiu per impedir la formació d’atmosferes explosives, evitar la seva ignició i reduir els efectes d’una explosió de manera que els treballadors no pateixin cap risc.

La Generalitat de Catalunya va publicar un full informatiu on especifica les disposicions mínimes per a la protecció dels treballadors exposats a atmosferes explosives en el seu lloc de treball, establertes al Reial decret 681/2003:

 1. Obligacions de l’empresari
 2. Obligacions dels treballadors
 3. Classificació de les àrees amb atmosferes explosives
 4. Document de protecció contra explosions
 5. Classificació de les àrees amb atmosferes explosives
 6. Mesures de prevenció
 7. Criteris per a la selecció d’aparells que cal utilitzar en atmosferes explosives
 8. Coordinació
 9. Normativa d’aplicació

Más información: 

Deixa un comentari