Actualment esteu veient La senyalització de seguretat i salut en el treball

La senyalització de seguretat i salut en el treball

La senyalització de seguretat i salut en el treball és un element important per contribuir la prevenció. 

La senyalització sempre s’ha d’utilitzar com a mesura complementària o com a alternativa provisional de prevenció fins a implantar les mesures de seguretat necessàries. Cal ressaltar que la senyalització per si mateixa mai elimina el risc. En qualsevol cas, no s’ha de considerar una mesura substitutòria de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva ni de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. En tot cas sempre es tractarà d’una mesura complementària.

Així doncs, la senyalització de seguretat i salut a la feina s’haurà d’utilitzar sempre que l’anàlisi dels riscos existents, de les situacions d’emergència previsibles i de les mesures preventives adoptades, posi de manifest la necessitat de:

a) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions, com pot ser l’advertència d ‘un risc elèctric o la necessitat de l’ús d´un determinat Equip de Protecció Individual.

b) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació, com pot ser la presència d’un determinat producte químic.

c) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis, com podria ser la localització d’un extintor o sortides d’emergència.

d) Orientar o guiar els treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses, com pot ser davant un procediment de consignació de màquines.

Tipus de senyalització

El Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, classifica la senyalització en tres tipus:

  • Senyalitzacions de prohibició: indiquen que està prohibit fer algun tipus d’acció. Són de color vermell i tenen la forma d’un cercle amb un diàmetre mínim de 25 centímetres. Per exemple la senyalització de prohibit el pas a persones.
  • Senyalitzacions d’advertència: alerten sobre la presència d’un risc potencial. Són de color groc i tenen la forma d’un triangle amb un diàmetre mínim de 25 centímetres. Per exemple el risc de càrregues suspeses.
  • Senyalitzacions d’obligació: indiquen que és obligatori fer alguna cosa. Són de color blau i tenen la forma d’un quadrat o un rectangle amb un diàmetre mínim de 25 centímetres. Per exemple la necessitat d’utilitzar un determinat EPI.

A més d’aquests tres tipus bàsics, existeixen altres senyalitzacions que poden ser útils en el lloc de treball, com ara:

  • Senyalitzacions d’indicació: proporcionen informació sobre la seguretat i la salut en el treball. Són de color verd i tenen la forma d’un quadrat o un rectangle amb un diàmetre mínim de 25 centímetres. Per exemple la localització de dutxes d’emergència.
  • Senyalitzacions d’evacuació: indiquen les rutes d’evacuació en cas d’emergència. Són de color verd i tenen la forma d’una fletxa amb un diàmetre mínim de 25 centímetres. Per exemple la direcció cap a una sortida d’emergència.
  • Senyalitzacions d’emergència: indiquen la ubicació dels elements d’emergència, com per exemple extintors, boques d’incendi, polsadors d’emergència.. Són de color vermell i tenen la forma d’un quadrat o un rectangle amb un diàmetre mínim de 25 centímetres.

Obligacions de les empreses

L’empresari és responsable de proporcionar una senyalització de seguretat i salut adequada en el lloc de treball. Aquesta senyalització ha de ser:

  • Visible i llegible: ha de ser fàcilment visible i comprensible per a tots els treballadors, independentment de la seva llengua o cultura. Preferiblement han d’instal·lar-se a una alçada i posició apropiades en relació a l’angle visual de la persona treballadora. Si no hi ha bona il·luminació, cal posar-n’hi d’addicional o fer servir colors fosforescents.
  • Eficaç: ha de ser suficient per a advertir als treballadors del risc i per proporcionar-los la informació necessària per a evitar-lo. S’ha de procurar que no hi hagi massa senyals propers, ja que se’n disminueix l’eficàcia. Així mateix cal retirar-los de seguida que deixi d’existir la situació que els justificava.
  • Necessària:  En el sentit de que s’ha d’evitar la “sobre” senyalització, es a dir carregar en excés l’empresa de senyals, ja que fa que perdin el seu efecte d’advertiment i probablement també és un indicatiu de que no s’ha fet prou per evitar-los.

L’empresa ha de revisar periòdicament la senyalització per assegurar-se que està en bon estat, incloent la seva neteja, i que continua sent efectiva.

En resum, la senyalització de seguretat i salut en el treball és una eina important per garantir la seguretat i la salut de la plantilla, tot i que no pot substituir les mesures tècniques i organitzatives de protecció de riscos ni la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

En tots aquests punts, així com en tot allò que fa referència a la seguretat i prevenció, l’assessorament dels Serveis de Prevenció, com Som Prevenció, són un aliat imprescindible.

Deixa un comentari