Actualment esteu veient Salut laboral i embaràs: protecció de la mare i del futur nadó

Salut laboral i embaràs: protecció de la mare i del futur nadó

L’embaràs és una etapa molt important en la vida d’una dona. I tot i que la gestació és una situació fisiològica ben natural, cal tenir-la en compte des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals per protegir tant la mare com el fetus. Per aquest motiu, és important que tant les treballadores embarassades com les empreses coneguin els seus drets i obligacions per garantir la salut de la mare i el futur nadó.

Obligacions de l’empresa

  • Realitzar una avaluació de riscos: L’empresa ha d’identificar i avaluar els riscos laborals que puguin afectar la salut de la treballadora embarassada o del fetus. Això inclou riscos químics, biològics, físics (soroll, vibracions, temperatures extremes), ergonòmics (esforços físics, postures incòmodes) i psicosocials.
  • Adaptar el lloc de treball: Si l’avaluació de riscos identifica algun risc per a la mare o el fetus, l’empresa ha d’adaptar el lloc de treball per eliminar o minimitzar aquests riscos. Això pot implicar canviar les tasques de la treballadora, modificar l’horari laboral, adaptar els equips de treball o proporcionar-li un lloc de treball alternatiu.
  • Informar i formar la treballadora: L’empresa ha d’informar la treballadora embarassada sobre els riscos laborals que existeixen en el seu lloc de treball i sobre les mesures preventives que s’han adoptat.

Obligacions i drets de la treballadora embarassada

  • Comunicar l’embaràs a l’empresa: La treballadora té l’obligació de comunicar l’embaràs a l’empresa tan aviat com en tingui coneixement.
  • Realitzar revisions mèdiques periòdiques: La treballadora té dret a permís retribuït per acudir a les revisions mèdiques que calgui arran del seu estat.
  • Sol·licitar la baixa per risc durant l’embaràs: Si l’avaluació de riscos determina que no és possible eliminar o minimitzar els riscos per a la mare o el fetus, la treballadora pot sol·licitar la baixa per risc durant l’embaràs.

Recomanacions per a les empreses:

  • Consultar amb experts en salut laboral: En cas de dubte sobre els riscos laborals durant l’embaràs, és recomanable consultar amb experts en salut laboral com Som Prevenció.
  • Elaborar un pla de prevenció específic: Es pot elaborar un pla de prevenció específic per a les treballadores embarassades, que inclogui les mesures preventives que s’han adoptat i els protocols d’actuació en cas d’emergència.
  • Promoure una cultura de prevenció: És important promoure una cultura de prevenció en l’empresa, que sensibilitzi sobre els riscos laborals durant l’embaràs i la importància de protegir la salut de la mare i el futur nadó.

La salut laboral durant l’embaràs no només és una qüestió de conformitat amb les normatives, sinó una expressió del compromís amb el benestar de la plantilla. Les empreses que prioritzen aquesta qüestió no només compleixen amb les seves obligacions legals, sinó que també creen un entorn laboral més saludable i inclusiu, beneficiós per a tots. La salut de la mare i del fetus és una inversió en el futur, tant per a l’empresa com per a la societat en general.

Deixa un comentari