Actualment esteu veient La manipulació d’aliments i la seva importància en la indústria alimentària

La manipulació d’aliments i la seva importància en la indústria alimentària

Quan els bacteris troben les condicions adequades poden arribar a mutiplicar-se sense control i provocar greus conseqüències per a la salut de les persones. Són freqüents els casos d’intoxicació alimentària, amb els seus símptomes características de diarrea, febres i vòmis en el cas que es consumeixin aliments sense garanties d’una correcta higiene alimentària.

En aquest context, les empreses que ofereixen productes alimentaris han de compir certes condicions fonamentals per garantir que els seus productes són aptes per al consum humà i evitar així afectacions perjudicials a la salut.

Per complir correctament les normatives de qualitat i seguretat alimentària, és summament important que les empreses comptin amb treballadors formats en manipulació d’aliments. Aquests professionals han d’estar capacitats per garantir la higiene dels productes que manipulen. per aconseguir-ho són tan importants les actituds, els hàbits i els comportaments personls com la metodologia de treball.

Com es regula la higiene alimentària

En el Llibre Blanc sobre la Seguretat Alimentària, la Comissió Europea va perfilar una revisió radical de les normes d’higiene i seguretat alimentària de la Unió Europea, establint que són els operadors de l’empresa alimentària els principals responsables de la salubritat dels aliments

Els reglaments d’higiene (Reglament (CE) nº 852/2004 i 853/2004) combinen, harmonitzen i simplifiquen les exigències d’higiene abans detallades en vàries Directives del Consell, que cobrien la higiene dels productes alimentaris, amb especial deicació als productes d’origen animal.

Es tracta d’una política d’higiene única, transparent i aplicable a tots els aliments i a tots els operadors de l’empresa alimentària que intervenen en la cadena, juntament amb la introducció d’instruments eficaços per gestionar la seguretat alimentària i qualsevol crisi alimentària en totes les etapes de la cadena de subministrament.

A més, des de desembre de 2019, els Reglamentss (UE) 2019/624 i 2019/627  regulen el control oficial dels productes d’origen animal destinats al consum humà.

El Reglament (CE) nº 852/2004 del Parlament Europeo i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, defineix “higiene alimentària” com el conjunt de mesures i condicions necessàries per controlar els perills i garantir l’aptitud per al consum humà d’un producte alimentari tenint en compte la unilització previste per a aquest producte.

Segons el Reglament nº (CE) 178/2002, s’entendrà per aliment o producte alimentari qualsevol substància o producte destinat a ser ingerit pels éssers humans o amb probabilitat raonable de se-ho, tant si ha estat transformat enterament o parcialment, o no.

Què caractaritza un bon manipulador d’aliments?

Un bon manipulador d’aliments ha de tenir cura de múltiples aspectes per aconseguir el correcte compirment de la normativa d’higiene alimentària i evitar així qualsevol possible focus de contaminació. Els manipuladors d’aliments han de procuirar per la inoquïtat dels aliments, amb l’objectiu que aquest mantinguin les seves qualitats de gust, aroma, textura i, alhora, garantir que siguin aptes i segurs per al consum, sense suposar un risc per a la salut de les persones.

Per tot plegat, és indispensable que tot professional de la manipulació d’aliments compti amb una bona formació, actualitzada i específica per al sector en el qual treballa.

Som Prevenció ofereix formació en matèria de manipulació d’aliments específica per a múltiples sectors de la indústria alimentària. Entre aquests, s’hi troben la indústria càrnia, la industria làctia, la industria hortofructícola, la indústria de les conserves, l’hostaleria i la restauració, o establiments com ara peixateries, xarcuteries, carnisseries, forns de pa, pastisseries o fruiteries, entre d’altres. Més informació.

Deixa un comentari