Actualment esteu veient En què consisteix i què t’aportarà la Formació Superior en Prevenció de Riscos Laborals?

En què consisteix i què t’aportarà la Formació Superior en Prevenció de Riscos Laborals?

Dins de la prevenció de riscos laborals hi ha, principalment, tres nivells de formació: bàsic, intermedi i superior. Segons les funcions que es vulguin dur a terme en matèria de prevenció de riscos laborals, la normativa exigeix un determinat nivell de formació.

La normativa de prevenció que reglamenta aquesta formació està constituïda fonamentalment per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, que aprova el Reglament de serveis de prevenció de riscos laborals.

En aquest article ens centrarem a conèixer en profunditat el que cal saber sobre la formació superior en PRL.

Quines funcions pot desenvolupar un tècnic superior en prevenció de riscos laborals?

Segons l’article 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament del serveis de prevenció, dins la seva especialitat o especialitats, tot tenint en compte que el capítol VI del Reial decret esmentat no imposa cap limitació pel que fa a l’àmbit territorial d’actuació els tècnics superiors en prevenció de riscos laborals poden desenvolupar les següents tasques:

 • Promoure, amb caràcter general, la prevenció a l’empresa i la seva integració.
 • Efectuar avaluacions de riscos.
 • Proposar mesures per al control i la reducció dels riscos d’acord amb els resultats de l’avaluació.
 • Desenvolupar activitats d’informació i formació dels treballadors, de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seva àrea d’especialització.
 • Vetllar pel compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades.
 • La planificació de l’acció preventiva que cal desenvolupar en les situacions en què el control o la reducció dels riscos comporti efectuar activitats diferents que impliquin la intervenció de diversos especialistes i assumir les actuacions que calgui desplegar en casos d’emergència i primers auxilis.
 • Col·laborar amb els serveis de prevenció, si escau.
 • L’execució de les avaluacions de riscos el desenvolupament de les quals exigeixi: 1. L’establiment d’una estratègia de mesurament per assegurar que els resultats obtinguts caracteritzen efectivament la situació que es valora, o 2. Una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d’avaluació.
 • La vigilància i el control de la salut dels treballadors, d’acord amb el que assenyala l’apartat 3 d’aquest article (en els supòsits de formació en l’àmbit de medicina del treball).

Com aconseguir la titulació de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals?

Actualment, la via per poder exercir les funcions de tècnic/a superior de prevenció de riscos és tenir una titulació universitària oficial i disposar d’una formació mínima acreditada per una universitat amb el contingut que especifica el programa a què es refereix l’annex VI, el desenvolupament del qual ha de tenir una durada que no sigui inferior a 600 hores i una distribució horària adequada a cada projecte formatiu que respecti el que s’estableix a l’annex esmentat (modificació de l’apartat 2 de l’article 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció).

Des de BTC Centre d’Estudis Superiors, us oferim el Màster que habilita professionalment per actuar com a Tècnic de Nivell Superior de Prevenció de Riscos Laborals, segons estableix l’annex VI del RD 39/97, en les especialitats de Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Poden accedir al màster els titulats universitaris procedents de tots els àmbits. Aquest Màster consisteix en un títol propi expedit per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Finalment, cal tenir en compte que aquest màster és  una formació més completa que el cicle de grau superior de formació professional el qual només habilita per treballar de tècnic/a de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals i no de tècnic/a de nivell superior.

Quines sortides professionals aporta la qualificació per desenvolupar les funcions de nivell superior?

El Pla d’estudis del Màster en PRL està dissenyat seguint el programa formatiu que figura en l’Annex VI del Reial Decret 39/1997, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 337/2010 el qual especifica les funcions següents:

 • Accedir a un lloc de treball com a tècnic en un servei de prevenció de riscos laborals aliè.
 • Planificar l’activitat preventiva de l’empresa.
 • Assessorar empreses en el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals.
 • Desenvolupar avaluacions de risc en cada especialitat.
 • Informar impartir formació en prevenció de riscos laborals.

Fonts d’informació:

 1. Generalitat de Catalunya
 2. Reial decret 337/2010, de 19 de març


Deixa un comentari