Actualment esteu veient Les empreses han de tenir un protocol d’assetjaments sexual, laboral i per raó de sexe?

Les empreses han de tenir un protocol d’assetjaments sexual, laboral i per raó de sexe?

Les empreses han de tenir un protocol dassetjaments sexual, laboral i per raó de sexe?

L’assetjament sexual, laboral o per raó de sexe dins de l’entorn laboral és considerat un risc psicosocial i per això les empreses han de disposar d’un protocol que fomenti el dret i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la feina i l’ocupació. Aquest protocol ha d’especificar les mesures necessàries que permetin prevenir qualsevol situació d’assetjament així com indicacions per protegir a la víctima i, en aquelles situacions més extremes, facilitar-li la reincorporació al seu lloc de treball com més aviat millor.

La creació d’aquest protocol no es tracta només d’una obligació ètica sinó també legal: totes les empreses han de disposar d’un protocol de prevenció i d’actuació davant de possibles casos d’assetjament d’acord amb larticle 24 de la llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, així com pel RDL 6/2019, de l’1 de març.

Aquest protocol ha de ser personalitzat per a cada empresa i ha d’incloure una descripció del que s’entén per assetjament laboral i assetjament sexual, ha de descriure les obligacions i les responsabilitats dels diferents departaments i responsables de l’empresa, i també ha d’incloure un apartat de mesures preventives, un altre amb l’especificació d’un circuit d’actuació i finalment el procediment a seguir per la resolució de conflictes. 

Què és l’assetjament laboral?

Lassetjament laboral es pot definir com un procés en el qual una persona o un grup de persones exerceixen una violència psicològica, duna manera sistemàtica i de forma prolongada sobre una altra persona o persones, en el lloc de treball o com a conseqüència del mateix amb la finalitat de perjudicar o deteriorar el seu estatus professional, personal o expulsar-lo de lorganització.

Lassetjament laboral pot obeir a motius laborals o extra-laborals, però sha de realitzar al lloc de treball o, si es realitza en un altre lloc, sigui com a resultat de la relació laboral. 

Què és exactament l’assetjament sexual dins del marc laboral?

Entenem per assetjament sexual qualsevol comportament verbal o físic, de naturalesa sexual, que tingui el propòsit o produeixi lefecte datemptar contra la dignitat duna persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

Les principals conductes dassetjament sexual es poden classificar en aquestes categories:

 • Xantatge sexual
 • Assetjament Sexual ambiental
 • Conductes verbals i no verbals
 • Conductes de caràcter físic
 • Assetjament per raó de sexe
 • Assetjament per orientació sexual, identitat o expressió de gènere

Tanmateix, les conductes d’assetjament sexual també es poden manifestar d’altres formes com podrien ser bromes, trucades, missatges, invitacions comprometedores, entre d’altres que puguin atemptar contra la dignitat d’una persona i crear-li un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 

Què és l’assetjament per raó de sexe?

L’assetjament per raó de sexe és un comportament (continu i sistemàtic) no desitjat relacionat amb el sexe duna persona en ocasió de laccés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, locupació o la formació, que tingui com a propòsit lefecte datemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Aquest assetjament pot produir entre companys o companyes (assetjament horitzontal) o entre un comandament i un subordinat o subordinada (assetjament vertical).

Els següents comportaments serien alguns exemples d’assetjament per raó de sexe:

 • Tenir actituds condescendents o paternalistes.
 • Dir insults basats en el sexe i/o lorientació sexual de la persona treballadora.
 • Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe.
 • Fer servir formes ofensives per adreçar-se a la persona.
 • Ridiculitzar, menystenir les capacitats, les habilitats i el potencial intel·lectual duna persona per raó de sexe.
 • Utilitzar humor sexista.
 • Ignorar les aportacions, els comentaris o les accions duna persona per raó de sexe.
 • Fer assetjament ambiental per raó de sexe.

És important, doncs, que les empreses adoptin les mesures necessàries per tal de tallar d’arrel qualsevol mala conducta, protegir a la víctima i facilitar la seva incorporació al lloc de treball de la millor manera possible.

Si una empresa no té un protocol en contra de la violència laboral i lassetjament sexual o per raó de sexe, pot fer front a diferents tipus de sancions les quals varien en funció de la gravetat de la infracció. Aquest protocol ha d’incloure Dacord amb la Llei dInfraccions i Sancions, aquestes quedarien així:

 • Multes de 7.501 a 30.000 euros per infraccions lleus
 • Multes de 30.001 a 120.005 euros per infraccions greus
 • Multes de 120.006 a 225.018 euros per infraccions molt greus


Fonts d’informació utilitzades:
Deixa un comentari