Actualment esteu veient Pautes per la neteja i desinfecció de les insta<span lang='es'>l·l</span>acions, dels equips i els estris en la indústria alimentària

Pautes per la neteja i desinfecció de les instal·lacions, dels equips i els estris en la indústria alimentària

Dins de la indústria alimentària és important reduir sempre el nombre de microbis per tal d’evitar la contaminació dels aliments. Seguint uns adequats i estrictes procediments de neteja i desinfecció dels locals, de les instal·lacions, dels equips o dels estris es pot impedir la contaminació directa o indirecta de les matèries primeres, els productes semielaborats i els elaborats al llarg del seu processament.

Per això es recomana seguir les pautes següents:

  • Disposar d’un pla de neteja i desinfecció que inclogui el procediment, la freqüència, el material i els productes utilitzats.
  • Verificar l’efectivitat del pla de neteja i desinfecció:  dissenyant i elaborant fitxes de control visual de la neteja així com dur a terme anàlisis microbiològiques periòdiques de superfícies i estris per a la desinfecció.
  • Controlar que durant l’activitat es mantinguin les bones condicions higièniques en instal·lacions i estris.
  • Comprovar que les mesures adreçades a la prevenció i la lluita contra les plagues siguin suficients i s’apliquin amb eficàcia.
  • Redactar informes adreçats a les persones responsables de l’establiment per comunicar les deficiències observades en l’aplicació dels plans de neteja, desinfecció i control de plagues.
  • Constatar que el material i els productes de neteja, desinfecció i control de plagues són emmagatzemats en armaris o locals específics per a això, i que el seu ús no comporta cap risc de contaminació química per als aliments.
  • Comprovar que la vaixella i els contenidors de transport s’emmagatzemin en armaris tancats o locals específics per evitar-ne la recontaminació posterior i, si cal, que es tornin a netejar i desinfectar abans d’utilitzar-los.
  • Assegurar-se que la neteja d’equips i estris es fa en una zona o local específics, allunyats del lloc on es manipulen aliments. En el cas que això no sigui possible, controlar que les operacions de neteja i desinfecció es realitzin en moments diferents a la manipulació d’aliments per evitar-ne la contaminació.
  • Mentre es cuina hem d’assegurar-nos que no augmenta la temperatura ni la humitat en les zones de manipulació d’aliments per condensació de vapors produïts per la neteja de locals i/o estris.
  • Assegurar que no es permet l’entrada d’animals domèstics a les instal·lacions d’emmagatzematge i manipulació d’aliments 

Si voleu seguir aprenent més sobre com identificar les necessitats d’una empresa en matèria de neteja i desinfecció, i implantar les mesures òptimes per desenvolupar aquestes operacions mitjançant el disseny i implementació d’un Pla de neteja i desinfecció, us recomanem el curs onlince de Neteja i desinfecció a la indústria alimentària

Deixa un comentari