Actualment esteu veient Pla de seguretat i salut en obres de construcció

Pla de seguretat i salut en obres de construcció

Els contractistes han d’elaborar un pla de seguretat i salut (PSS) en el qual s’hi analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l’estudi o estudi bàsic, d’acord amb el seu propi sistema d’execució d’obra.

En aquest pla s’hi poden incloure les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, sempre i quan no impliquin una disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic.

Un PSS consisteix en un instrument bàsic de les activitats d’identificació, avaluació i planificació de l’activitat preventiva en l’obra a la qual es refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Aprobació del PSS:

  1. El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador en matèria de seguretat i salut. 
  2. Quan no sigui necessària la figura d’aquest coordinador, el pla ha de ser aprovat per la direcció facultativa.
  3. Si es tracta d’obres de l’Administració pública, el pla ha de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.

El PSS pot ser modificat pel contractista d’acord amb el procés d’execució de l’obra, l’evolució dels treballs i les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra.

Voleu saber tots els detalls de com fer un PSS?  Us recomanem el Curs on-line de Coordinador de seguretat i salut en obres de construcció

Deixa un comentari