Actualment esteu veient Quan és obligatori disposar de Boques d’Incendi Equipades en una empresa?
Fire hose in red cabinet hanging on orange wooden wall. Fire emergency equipment box for safety and security system. Fire safety pump. Deluge system of firefighting system. Plumbing fire protection.

Quan és obligatori disposar de Boques d’Incendi Equipades en una empresa?

Una Boca d´Incendi Equipada (BIE) és el conjunt d´elements necessaris que permet transportar i projectar aigua des d´un punt fix de la xarxa d´abastament d´aigua fins al lloc de l´incendi. Més concretament, i com es descriu al Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis «els sistemes de boques d’incendi equipades estaran compostos per una font d’abastament d’aigua, una xarxa de canonades per a l’alimentació d’aigua i les boques d’incendi equipades necessàries».

És obligatori que les empreses tinguin boques d’incendi equipades a les instal·lacions?

En general, la instal·lació d’una BIE està recomanada quan un extintor no és suficient per apagar el foc. Però si mirem el que diu el Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials publicada al BOE > Annex III > Apartat 9 veiem que:

S’instal·laran sistemes de boques d’incendi equipades als sectors d’incendi dels establiments industrials si:

 • Estan ubicats en edificis de tipus A i la seva superfície total construïda és de 300 m2 o superior.
 • Estan ubicats en edificis de tipus B, el nivell de risc intrínsec és mitjà i la superfície total construïda és de 500 m2 o superior.
 • Estan ubicats en edificis de tipus B, el nivell de risc intrínsec és alt i la superfície total construïda és de 200 m2 o superior.
 • Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la superfície total construïda és de 1.000 m2 o superior.
 • Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la superfície total construïda és de 500 m2 o superior.
 • Són establiments de configuracions de tipus D o E, el nivell de risc intrínsec és alt i la superfície ocupada és de 5.000 m2 o superior.

Tipus de BIE i necessitats d’aigua:

A més dels requisits establerts al Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, per a la seva disposició i característiques es compliran les condicions hidràuliques següents:

S’admetrà BIE 25 mm com a presa addicional del 45mm, i es considerarà, als efectes de càlcul hidràulic, com a BIE de 45 mm.

El cabal unitari serà el corresponent a aplicar a la pressió dinàmica disponible a l’entrada de la BIE, quan funcionin simultàniament el número de BIE indicat, el factor K del conjunt, proporcionat pel fabricant de l’equip. Els diàmetres equivalents mínims seran 10 mm per a BIE de 25 i 13 mm per a les BIE de 45 mm.

Cal comprovar que la pressió al filtre no sigui inferior a dos bar ni superior a cinc bar, i, si cal, es disposaran dispositius reductors de pressió.

Classificació dels diferents tipus de boques d’incendi equipades:

Les BIE es classifiquen en funció del diàmetre, el tipus de mànega i el coeficient de descàrrega (K). Segons el Reglament de protecció contra incendis, poden ser dels tipus BIE de 25 mm i BIE de 45 mm.

1. Boca d’incendi equipada de 25mm

La característica principal és que es tracta d’una mànega semirígida, i que manté la secció circular, tant si està sotmesa a pressió interior com si no ho està. Gràcies a això es pot utilitzar sense necessitat d’estendre-la en la seva totalitat, ja que pot circular l’aigua pel seu interior encara que estigui parcialment recollida sobre el suport.

El diàmetre equivalent mínim per a la BIE 25 és de 10 mm, que correspon a una constant hidràulica (també anomenada coeficient de descàrrega K) mínima de 42.

2. Boca d’incendi equipada de 45mm

La principal característica és que la mànega és flexible i plana (adopta forma cilíndrica quan està sotmesa a pressió interna). Per això cal estendre la mànega completament abans d’obrir la vàlvula de pas d’aigua. El diàmetre equivalent mínim per a la BIE 45 és de 13 mm, que correspon a una constant hidràulica (K) mínima de 85 mm.

Les de BIE de 25 mm poden ser utilitzades per qualsevol persona, però les de 45 mm són d’ús exclusiu per a bombers o personal qualificat.

En general, les BIE poden estar integrades amb altres elements de protecció contra incendis i/o l’entorn com ara extintors, polsadors manuals d’alarma i sirenes. En aquests casos es pot optar per la instal·lació individualitzada o per la instal·lació conjunta dels elements. En aquest darrer cas, la configuració del conjunt és totalment modular.

És important que les BIE estiguin correctament senyalitzades segons la Directiva 92/58/CEE. En el seu marcatge s’han d’incloure dades sobre el subministrador o la marca, el número de la norma europea, l’any en què es va fabricar, la pressió màxima, les característiques de la mànega i el diàmetre del filtre o llança.

Normes de referència a Espanya:

 • Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis
 • Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
 • RD 314/2006 Codi tècnic de l’edificació (CTE).
 • RD 1942/1993 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
 • UNEIX EN 671-1 Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides.
 • UNEIX EN 671-2 Boques d’incendi equipades amb mànegues planes.
 • UNE 23580, Parts 1 i 5, Actes per a la revisió de les instal·lacions i equips de PCI.
 • Regla tècnica CEPREVEN RT2 – Boques d’incendi equipades.

Altres fonts d’informació:

Deixa un comentari