Actualment esteu veient Els agents químics a la feina

Els agents químics a la feina

Les substàncies químiques són presents en tot el nostre entorn: des dels organismes vius, a les nostres llars, als llocs de treball i fins i tot en les activitats d’oci. I, a més, constantment es van creant nous productes i materials que es fan el seu lloc al mercat i a la societat, incorporant encara més productes químics a les nostres vides.

Si ens centrem en els espais de treball, doncs, no és cap notíci dir que el nombre de treballadors que estan exposats a substàncies químiques no para d’augmentar. Això, evidentment, genera la necessitat de conèixer i gestionar correctament els riscos que se’n deriven per a la seguretat i salut d’aquestes persones treballadores.

Per això cal tenir clar la importància dels següents conceptes i tasques de prevenció:

1. Conèixer la classificació d’agents químics: 

  • Un agent químic és tot element o compost químic, per si mateix o barrejat, tal com es presenta en estat natural o que és produït, utilitzat o abocat (s’hi inclou l’abocament com a residu) en una activitat laboral, s’hagi elaborat de manera intencionada o no, i s’hagi comercialitzat o no.
  • Un agent químic perillós és aquell que pot representar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors, ateses les seves propietats fisicoquímiques, químiques o toxicològiques, i la forma en què s’utilitza o és present en el lloc de treball.
  • A més, els agents químics es poden classificar segons el seu estat d’agregació (gas, vapor, sòlid o líquid) o també segons el tipus de perill (cancerigenmutagen, irritant, tòxic sistèmic, explosiu, inflamable, etc.)

2. Identificar els perills. Per això cal consultar l’etiqueta i/o la fitxa de dades de seguretat corresponents, les quals es regulen al Reglament europeu 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, anomenat CLP (Classification, Labeling and Packaging).
3. Un cop hem identificat els riscos, cal fer una avaluació dels riscos que no es puguin eliminar a recopilant-ne tota la informació possible. Això ens permetrà prendre les mesures preventives així com avaluar l’efectivitat de les mesures ja existents. 
4. Mesures específiques de prevenció i protecció. Les mesures han de ser per tal d’aconseguir: eliminar, reduir o controlar i protegir el treballador. I sempre amb aquest mateix ordre de prioritats. 
5. I, és clar, conèixer la normativa general i específica sobre aquesta matèria.

Més informació:

Deixa un comentari