Actualment esteu veient On hauríem de disposar de DEAS?

On hauríem de disposar de DEAS?

Segons l’article 132.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil. Això inclou, entre d’altres responsabilitats, la gestió dels espais cardioprotegits.

El Decret 151/2012, de 20 de novembre, estableix els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores.

A Catalunya, la legislació sobre espais cardioprotegits de la Generalitat es va aprovar amb el DECRET 30/2015, 3 de març amb l’objectiu d’aconseguir una major taxa de supervivència a la mort sobtada i una major participació voluntària per part de tota la ciutadania ja sigui a nivell privat, públic o fins i tot particular. Així, aquest decret especifica un llistat d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

Subsidiàriament, en defecte de normativa sectorial, el decret especifica que els mitjans materials i personals mínims són els següents:

Epígraf Decret

Instal·lació

Mitjans mínims

A.c)4

Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.c)7

Els ports d’interès general.

 

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

1 centre sanitari

1 ambulància assistencial classe C

A.c)8

Els aeroports amb un volum superior a 5.000 viatgers en hora punta.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

1 centre sanitari

1 ambulància assistencial classe C

A.g)

 

Establiments d’ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb malalties mentals que disposin de més de 200 places.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.g)

Qualsevol altre establiment d’ús docent sempre que disposi d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

 

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

B.d)

Establiments d’ús docent destinats a persones que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans que disposin d’entre 100 i 200 places en conjunt.

2 persones formades en ASI

B.d)

Establiments d’ús docent amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 1.000 persones.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

B.d)

Les llars d’infants, les ludoteques i similars amb més de 100 alumnes.

2 persones formades en ASI

A.h)

Establiments d’ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposin de 200 o més places en conjunt.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.h)

Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic sempre que disposi d’una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

B.e)

Activitats residencials públiques: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposi de 100 o més places en conjunt no inclosos en l’apartat A.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.j)

 

Activitats en recintes en que es doni:

Edificis: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.j)

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.

 

1 DEA

2 primers interventors formats en ASI i DEA

A.j) 

 

Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 5.000 persones.

1 ambulància assistencial classe B

A partir de 5.000, l’increment de trams de 10.000 persones

1 ambulància assistencial classe B per cada tram

A partir de 25.000 i trams posteriors

1 ambulància assistencial classe C per cada tram

A.j) 

 

Activitats en recintes o espais no delimitats: aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 20.000 persones.

1 ambulància assistencial classe B

2 ambulàncies assistencial classe C

A partir de 20.000, increment de trams de 10.000 persones

1 ambulància assistencial classe B per cada tram

B.f)

 

Activitats en recintes en què es doni:

Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones, tenint en compte les característiques pròpies de l’espai i dels ocupants previstos.

2 persones formades en ASI

B.f)

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones.

2 persones formades en ASI

B.f)

Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 persones.

1 ambulància assistencial classe B

B.f)

En recintes o espais no delimitats a l’aire lliure: aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones.

1 ambulància assistencial classe B

A.k)

Actes de foc amb més de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 536/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria.

1 ambulància assistencial classe C

1 ambulància assistencial classe B

B.g)

Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia. 

1 ambulància assistencial classe C (TTS+DUE)

Tenint en compte l’elevada incidència de casos d’infarts i les dades de supervivència, tot i no tenir una obligació, caldria ser conscients de la problemàtica i valorar la recomanació d’instal·lació de DEAs en espais on l’assistència superi els 5 minuts i la formació del personal per garantir un procediment exitós.

Els primers interventors esmentats s’hauran de mantenir sempre que el centre o activitat es mantingui en funcionament o generi activitat de risc.

Tanmateix, en funció del tipus d’activitat que es realitza, es pot sol·licitar a la Direcció General de Protecció Civil l’adopció de mitjans d’autoprotecció alternatius, que seran degudament valorats.

Podeu llegir el Decret 30/2015, 3 de març sencer al diàri oficial de la generalitat.

L’equip de REANIMA som especialistes en la instal·lació manteniment de desfibril·ladors en qualsevol espai.

Deixa un comentari