Actualment esteu veient Què diferencia un pla d’autoprotecció d’un pla d’emergència?

Què diferencia un pla d’autoprotecció d’un pla d’emergència?

Sovint detectem que hi ha una certa confusió per diferenciar el que és un pla d’autoprotecció d’un pla d’emergència. Per tal de disposar del pla adequat que necessita la nostra empresa, cal saber què els diferencia i caracteritza a cadascun i, evidentment, tenir clar quina normativa el regula a cada territori.Principals diferències entre un Pla d’emergència i un Pla d’autoprotecció

  1. El pla d‟emergències està regulat per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el pla dautoprotecció està regulat pel Reial Decret 393/2007.
  2. Cal aplicar el pla d’emergències a totes les empreses. En canvi, el pla d’autoprotecció s’aplicarà només als supòsits recollits a la normativa aplicable.
  3. No hi ha un criteri específic per elarboar el contingut del pla d’emergències. En canvi, el pla d’autoprotecció compta amb un contingut regulat al Reial decret que, a més, ha de ser paginat.
  4. No fa falta cap aprovació del pla d’emergències. Per la seva banda, el pla d’autoprotecció necessita l’aprovació de l’Autoritat Competent a cada comunitat autònoma.
  5. En el cas del redactor del pla d’autoprotecció, correspon a l’Administració pública competent determinar-ne el perfil o la titulació, atenent la seva trajectòria professional o formativa.

Pla d’emergència
Segons indica la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, els empresaris estan obligats a establir mesures de d’emergència per tal de garantir un lloc de treball segur.  Més exactament, l’article 20 d’aquesta llei especifica que el pla ha “d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu funcionament correcte”.

Pla d’autoprotecció:
L’autoprotecció consisteix en el conjunt de mesures – procediments, sistemes i organització – que s’implementen en aquells àmbits exposats a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic. Aquests àmbits poden ser: edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc.

A Catalunya, la normativa que s’aplica en aquest cas és el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Aquest Decret permet regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i als organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també als centres i a les instal·lacions i a les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

No només els establiments industrials, hospital, hotels, etc., ha de tenir un pla d’autoprotecció. També determinades activitats o esdeveniments han d’elaborar un pla d’autoprotecció (com per exemple: fires, concerts, curses esportives, etc). I naturalment, el compliment d’un pla d’autoprotecció pot exigir disposar de mitjans sanitaris específic, com un DEA, ambulàncies, etc.

Finalment, és important especificar que els objectius d’un pla d’autoprotecció i d’un pla d’emergència són esencialment els meteixos: l’única diferència és que el pla d’autoprotecció ha de ser aprovat per l’autoritat competent. Segons l’activitat o les característiques de l’establiment, el pla d’autoprotecció ha de ser aprovat per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya o pel responsables de Protecció Civil del Consell Comarcal (o Municipal, si és el cas) on es localitzi l’esmentada activitat o establiment. 

Si voleu que us ajudem en l’elaboració del pla d’autoprotecció de la vostra empresa, no dubteu a posar-vos en contacte amb SomPrevenció: un equip de professionals especialistes en la prevenció de riscos laborals.

Més informació:

Deixa un comentari