Actualment esteu veient Soroll a la feina: un risc laboral invisible

Soroll a la feina: un risc laboral invisible

El soroll a la feina, i també fora del món laboral, pot ser un problema molt més greu del que sovint es creu. L’ona sonora actua a través de l’oïda sobre el sistema nerviós central i perifèric i pot tenir conseqüències importants per a la salut, tant física com mental.

Què és el soroll laboral?

El soroll laboral es defineix com qualsevol so no desitjat que pot interferir en la comunicació, la concentració o el descans dels treballadors. A partir de 80 decibels (dBA), en una exposició laboral diària de 8 hores, el soroll ja es considera perjudicial per a l’oïda i es recomana portar protecció auditiva. A partir del 85 dBA, en una exposició laboral diària de 8 h, la protecció auditiva és obligatòria.

Conseqüències del soroll laboral

Els efectes del soroll sobre la salut dels treballadors poden ser molt diversos, i es classifiquen en dos grans grups:

Efectes auditius:

 • Pèrdua auditiva: La conseqüència més greu del soroll laboral és la pèrdua auditiva, que pot ser temporal o permanent.
 • Tinnitus: Són xiulets, brunzits o sons percebuts a les oïdes en absència de soroll extern.

Efectes extraauditius:

 • Estrès: El soroll pot provocar estrès, ansietat i irritabilitat.
 • Fatiga: El soroll pot dificultar la concentració i la memòria, i provocar fatiga mental i física.
 • Trastorns del son: El soroll pot interferir en el descans nocturn i provocar insomni.
 • Problemes cardiovasculars: El soroll pot augmentar la pressió arterial i el risc de malalties cardiovasculars.

Per això el Reial decret 286/2006 estableix que “els riscos derivats de  l’exposició al soroll s’hauran d’eliminar a l’origen o reduir-se al nivell més baix possible, tenint en compte els avenços tècnics i la disponibilitat de mesures de control del risc a l’origen.”

Prevenció del soroll laboral

La prevenció del soroll laboral és responsabilitat de l’empresa, que ha de prendre les mesures necessàries per a protegir la salut dels seus treballadors. El primer pas és realitzar una avaluació exhaustiva del risc. Ha d’identificar les fonts de soroll, mesurar-ne els nivells i l’avaluar els possibles efectes en la salut dels treballadors.

Un cop identificades les fonts de soroll i avaluats els nivells d’exposició, cal implementar mesures per controlar i reduir aquesta exposició.

Mesures pel control del soroll

Actuacions en el focus d’emissió
 • Selecció i adaptació dels equips de treball per tal de general el mínim soroll
 • Aïllament de la font d’origen
 • Utilització de silenciadors
 • Mètodes de treball que minimitzin l’exposició al soroll
 • Substitució de processos i/o materials
Actuacions en la propagació del soroll
 • Actuacions en la transmissió aèria del soroll mitjançant pantalles acústiques, barreres
 • Actuacions en la transmissió del soroll en sòlids
Actuacions sobre el receptor
 • Aïllament del personal en cabines.
 • Utilització de protecció auditiva: orelleres o taps que compleixin la norma UNE N 352-1 i 352-2, respectivament
 • Formació i informació per als treballadors
 • Realitzar controls audiomètrics segons la normativa

En conclusió, el soroll laboral és un problema greu que pot tenir conseqüències importants per a la salut dels treballadors. Les empreses han de prendre les mesures necessàries per a prevenir el soroll i protegir la salut dels seus treballadors a la que els treballadors també hi han de contribuir, tant en l´ús de la protecció auditiva en l’ àmbit laboral com en la protecció de la seva oïda en l’àmbit extra laboral.

Finalment, recordem que el que causa el dany auditiu és la intensitat del soroll i el temps d’exposició. Per tant, a intensitats i temps elevats d’exposició, pot ocasionar la mateixa afectació auditiva la Quarta Simfonia de Beethoven que el soroll emès per un martell pneumàtic d’obra.

A Som Prevenció treballem per a garantir la seguretat i la salut dels treballadors. Si necessites assessorament sobre la prevenció del soroll laboral, no dubtis a contactar amb nosaltres.

I com que una imatge val més que mil paraules, si vols pots descarregar-te els nostres pòsters sobre el soroll.

Deixa un comentari