Actualment esteu veient Els eslingues, què són i com es classifiquen?

Els eslingues, què són i com es classifiquen?

Per a la prevenció d’accidents o caigudes al lloc de treball cal complir certes normes i protocols de prevenció de riscos laborals entre els quals hi trobem l’ús d’eslingues.

Tot i que la tendència està en la cerca i la utilització de material que redueixi considerablement el temps de manutenció, un nombre molt elevat de càrregues continuen sent manipulades, desplaçades i carregades utilitzant un sistema d’eslingat.

L’eslingat és una operació important de la manutenció de les càrregues aïllades que consisteix en fer la unió entre una càrrega i un equip d’elevació a través dels aparells anomentar eslingues.

Així doncs, les eslingues són elements auxiliars que es fan servir per sostendre càrregues. Son aparells que generalment estan proveïts d’extrems entollats, preferiblement protegits amb guardacaps i que poden ser de corda, de cable d’acer, de cadena o de banda tèxtil.

L’eslingador ha d’utilitzar un dispositiu d’unió entre la càrrega i l’equip d’elevació. Aquesta operació serà decisiva per a la seguretat de la manutenció i de lusuari. És important, doncs, que l’eslingador faci l’elecció correcta del dispositiu d’unió – és a dir l’eslinga – i l’utilitzi correctament.

Quin tipus d’eslingues hi ha?
Les eslingues poden ser de cintes teixides planes (Vegeu fig. 1) o tubulars (Vegeu fig. 2) segons informa l’INSST.

Les eslingues també es poden classificar segons el seu material i segons el pes que poden aguantar. A continuació us en fem un resum:

1. Eslingues tèxtils

Les eslingues tèxtils són accessoris d’elevació flexibles formats per una cinta plana cosida o una sèrie de fils industrials d’alta tenacitat recoberts per un teixit tubular.

La càrrega màxima d’utilització de les eslingues tèxtils ve identificada per una sèrie de colors segons codis internacionals. Cada color pot aguantar una càrrega de pes màxima:

 • Violeta: 1.000Kg
 • Verd: 2.000Kg
 • Groc: 3.000Kg
 • Gris: 4.000Kg
 • Vermell: 5.000Kg
 • Marró: 6.000Kg
 • Blau: 8.000Kg
 • Taronja: 10.000Kg

2. Eslingues de cable

Les eslingues de cable estan constituïdes per una sèrie de cordons disposats en figura d’hèlix sobre una ànima que pot ser tèxtil, metàl·lica o mixta. Els cordons estan formats per diversos filferros disposats en una o diverses capes.

La tria de les eslingues de cable no depèn només del pes que han de sorpotar sinó també de la temperatura. 

3. Eslingues de cadena

Són conjunts constituïts per baules unides a uns accessoris als extrems per amarrar càrregues del ganxo d’un aparell d’elevació. El mitjà d’unió és una baula mestre.

Aquestes eslingues es poden constituir amb un o diversos ramals i també sense extrems o “eslingues sense fi”.

Les eslingues de cadena han d’anar marcades i informar de la marca del fabricant, identificació del certificat corresponent, càrrega màxima i marcatge CE.

Par poder triar quina eslinga, en caquest cas ens podem guiar pel pes i la temperatura:

 • Cadena 100% CMU fins a 200ºC 
 • Cadena 90% CMU entre 200ºC i 300ºC
 • Cadena 75% CMU entre 300ºC i 400ºC
 • No hi ha cap cadena permesa per més de 400ºC

Quines Mesures de prevenció cal adoptar amb les eslingues:

A més de les establertes per als elements amb què s’han fabricat (cables, cadenes, cintes o bandes, etc.), s’ha d’evitar els contactes amb arestes vives, mitjançant les cantoneres adequades; s’ha d’evitar abandonar-les al terra en contacte amb la brutícia; s’han de revisar periòdicament per garantir-ne el bon estar i detectar qualsevol defectes (òxids, aixafaments,
deformacions, etc.); si son de cable s’han de greixar, etc.

A més, cal especificar que hi ha eslingues no reutilitzables o altrament anomenades “d’un sol ús”, concebuda per a l’amarratge de la càrrega al vehicle, en una sola operació de transport. Després de la retirada de la càrrega a la destinació final, l’eslinga d’un sol ús ja no podrà ser utilitzada.


Si voleu saber-ne més, no dubteu en posar-vos en contacte amb els profesisonals de Prevenció de Riscos Laborals de Som Prevenció. 

Deixa un comentari